Customer rating 4.7/5!

 • Over 15 years of experience in detailing
 • Over 100.000+ (inter)national orders
 • Worldwide shipping

Promotional conditions Jaguar

 ARTIKEL 0 | ACTIEVOORWAARDEN: Win de Jaguar!
De Jaguar uit de Fabrieksnieuw Challenge 2023 gaan we aan 1 van jullie weggeven!

Actie alléén op 25-11-2023 van 00:00 tot 23:59!

 1. Bij elke bestelling doe je automatisch mee aan de winactie. Wil je dit niet, dan moet dit per mail bevestigd worden of aangegeven worden in het opmerkingenveld.
 2. Prijs is niet inwisselbaarvoor geld.
 3. Stipt Polish Point Shop B.V. geeft aan wanneer de Jaguar opgehaald kan worden.
 4. Stipt Polish Point Shop B.V. verleent geen enkele vorm van garantie op de Jaguar.
 5. Stipt Polish Point Shop B.V. is niet verantwoordelijk voor technische mankementen.
 6. Dit betreft een winactie, bestellingen annuleren / retourneren na de trekking is niet mogelijk. Wilt u het recht op annuleren / retourneren toch behouden, geef dan in het opmerkingen veld aan niet mee te willen doen aan de win actie of bevestig dit per mail.
 7. Indien u uw bestelling vóór de trekking annuleert / retourneert doet u niet meer mee met de winactie en bent u uitgesloten van deelname.

1. DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Actievoorwaarden wordt verstaan onder:

– “SPPS”: Stipt Polish Point Shop B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Eindhovenseweg-Zuid 57, 5683 PW, te best ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84448873, tevens de aanbieder van de Actie.

– “Deelnemer”: de natuurlijke of rechtspersoon die aan een actie deelneemt.

– “Actie”: een door SPPS georganiseerde winactie.

– “Algemene Actievoorwaarden”: de onderhavige algemene actievoorwaarden.

– “Aanvullende Actievoorwaarden”: de voorwaarden die in aanvulling op deze Algemene actievoorwaarden van toepassing zijn op een Actie.

– “Actievoorwaarden”: de Algemene Actievoorwaarden en – indien van toepassing – de Aanvullende Actievoorwaarden tezamen.

– “Actieperiode”: de periode waarin een Actie loopt tot aan het moment van de finale trekking.

2. ALGEMEEN

2.1 Naast de Algemene Actievoorwaarden, kunnen er eveneens Aanvullende Actievoorwaarden van kracht zijn. Indien er tegenstrijdigheid is tussen de Algemene Actievoorwaarden en de Aanvullende Actievoorwaarden, zijn de Aanvullende Actievoorwaarden leidend.

2.2 Met het houden van een Actie organiseert SPPS een promotioneel kansspel, zoals bepaald door de Nederlandse Kansspelautoriteit. SPPS handelt te allen tijde conform de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 van deze autoriteit.

2.3 Indien bepalingen in de Actievoorwaarden, in welke mate dan ook, in conflict zijn met de geldende wetten, voorschriften, en/of indien ze nietig worden verklaard of teniet worden gedaan door een definitieve gerechtelijke uitspraak, zullen de overige bepalingen onaangetast en onverminderd van kracht blijven.

2.4 Op elk willekeurig moment behoudt SPPS het volledige recht om de Actievoorwaarden tijdens het verloop van de Actie aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving en/of de Actie stop te zetten of te veranderen zonder verplichting tot uitleg, zonder enige verplichtingen voor SPPS om enige vorm van schadevergoeding aan de Deelnemer te verstrekken.

2.5 Klachten over een door SPPS georganiseerde Actie kunnen worden ingediend via het in de Aanvullende Actievoorwaarden benoemde e-mailadres. Wanneer er voor een bepaalde actie geen Aanvullende Actievoorwaarden van toepassing zijn of daarin geen e-mailadres is genoemd, kunnen de klachten worden ingediend bij info@stiptpolishpoint.nl.

2.6 De Deelnemer dient bij het kenbaar maken van een klacht zoals bedoeld in het vorige lid te allen tijde de volgende informatie te verstrekken:

 1. de naam of omschrijving van de betreffende Actie;
 2. de pakbon als bewijs van deelname;

III. de datum van deelname en het bestelnummer;

 1. een duidelijke, gemotiveerde omschrijving van de klacht en de gewenste oplossing. SPPS streeft ernaar binnen 30 dagen na ontvangst op de klacht te reageren.

2.7 Indien de Deelnemer de informatie als omschreven in het vorige lid niet in zijn klacht vermeld, zal de klacht niet in behandeling worden genomen.

3. DEELNAME

3.1 Een (rechts)persoon is Deelnemer van een Actie, wanneer hij een bestelling bij SPPS heeft geplaatst gedurende een Actieperiode. De bestelde producten worden door SPPS op reguliere wijze, tezamen met een pakbon, verzonden aan de Deelnemer die in zulks een geval derhalve tevens koper is bij SPPS. Op de koopovereenkomst tussen Deelnemer als koper als voornoemd en SPPS zijn de algemene voorwaarden van Stipt Polish Point Shop B.V. onverminderd van toepassing. Verdere voorwaarden voor deelname worden navolgend in onderhavig artikel uitgewerkt.

3.2 Het is volledig de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer om de pakbon (met bestelling meegezonden) te bewaren. Na de door Deelnemer geplaatste bestelling doet SPPS kopie van de daarbij behorende pakbon als voornoemd in een verzegeld object. Voornoemde kopie, tezamen met de pakbon die Deelnemer bij genoemde bestelling heeft ontvangen, gelden als bewijs van deelname van de Actie. Zonder (volledig) bewijs van deelname is Deelnemer derhalve uitgesloten van deelname.

3.3 Bij het plaatsen van een bestelling als omschreven in dit artikel dient Deelnemer zich akkoord te verklaren met de inhoud van onderhavige Actievoorwaarden. Tevens dient Deelnemer bij het doen van zijn bestelling niet aan te geven dat hij, ondanks zijn bestelling in de actieperiode, wil worden uitgesloten van deelname. Ten tijde van de actieperiode dient Deelnemer tevens op het YouTubekanaal van Stipt Polish Point te zijn geabonneerd.

3.4 Om deel te nemen aan de Actie en in aanmerking te komen voor het winnen van een prijs, is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. SPPS behoudt zich het recht voor om de leeftijd van de Deelnemer te verifiëren.

3.5 Wanneer deelname aan een Actie openstaat voor Deelnemers onder de 18 jaar, eist SPPS dat de ouder of voogd schriftelijke goedkeuring verleent voorafgaand aan de deelname van de Actie. Wanneer vooraf door SPPS niet expliciet kenbaar is gemaakt dat deelname aan een Actie openstaat voor Deelnemer onder de 18 jaar, moet worden aangesloten bij het uitgangspunt van onderhavige voorwaarden, namelijk dat deelname aan een Actie niet openstaat voor Deelnemers onder de 18 jaar.

3.6 Personen die niet in aanmerking komen om deel te nemen aan de Actie zijn onder andere werknemers van SPPS en iedereen die op welke manier dan ook een organisatorische rol heeft bij de Actie, zowel direct als indirect.

3.7 De Deelnemer verzekert dat alle gegevens, die hij of zij verstrekt in verband met de Actie, op elk moment correct, actueel en volledig zijn.

3.8 Indien aan een van de in dit artikel besproken voorwaarden niet is voldaan, is een Deelnemer, die dan slechts koper bij SPPS is nadrukkelijk uitgesloten van deelname. De voorwaarden voor deelname worden navolgend (nogmaals) opgenomen in sub a t/m k.

 1. a) geplaatste en betaalde bestelling binnen de actieperiode via stiptpolishpointshop.nl of het fysieke verkooppunt van SPPS te Best of een erkend extern verkooppunt van SPPS, waarbij in laatstgenoemd geval de wens om deel te nemen nadrukkelijk en schriftelijk door Deelnemer aan SPPS is kenbaar gemaakt;
 2. b) mogelijkheid tot overleggen pakbon bij het winnen van een prijs;
 3. c) akkoord op de Algemene Voorwaarden Stipt Polish Point Shop B.V.;
 4. d) akkoord op de Algemene Actievoorwaarden Stipt Polish Point Shop B.V.;
 5. e) akkoord op de Aanvullende Actievoorwaarden Stipt Polish Point Shop B.V., enkel en alleen wanneer die door SPPS expliciet op een specifieke Actie van toepassing zijn verklaard;
 6. f) geen uitsluiting van deelname op verzoek van Deelnemer zelf;
 7. g) actief abonnement op het YouTubekanaal van Stipt Polish Point (gratis);
 8. h) woon- en verblijfplaats Deelnemer in Nederland (natuurlijke persoon) of (statutaire) zetel / vestigingsadres in Nederland (rechtspersoon);
 9. i) minimale leeftijd van Deelnemer is 18 jaar;
 10. j) Deelnemer heeft geen rol als beschreven onder 3.7;
 11. k) de door Deelnemer verstrekte gegevens zijn waar en juist.

4. AANDUIDING EN AANKONDIGING VAN DE WINNAARS

4.1 De winnaar(s) van een Actie zal op een objectieve en willekeurige manier worden geselecteerd tijdens een trekking. Tenzij expliciet anders aangegeven, wordt de winnaar geselecteerd als beschreven in dit artikel.

4.2 Binnen elke Actie zullen, voor zover van toepassing op de Actie, de kwalificatietrekkingen, de finale trekking en het aantal winnaars per trekking duidelijk worden aangegeven. Tenzij nadrukkelijk door SPPS anders is vermeld in Aanvullende Actievoorwaarden is er te allen tijde enkel en alleen sprake van één Actieperiode, gevolgd door één trekking die derhalve ook de finale trekking betreft.

4.3 Als voornoemd in onderhavige voorwaarden worden kopieën van de pakbonnen van gedane bestellingen gedurende een Actieperiode in een verzegeld object gedaan door SPPS.

4.4 Bij aanvang van de Actieperiode wordt eenduidig door SPPS gecommuniceerd tot welke datum en tot welk tijdstip de Actieperiode loopt. De pakbonnen van bestellingen gedaan tot voornoemd tijdstip op voornoemde datum worden toegevoegd aan het verzegeld object. Na het verstrijken van voornoemd tijdstip zal enkele uren daarna, tot enkele dagen daarna, de live trekking worden gehouden. Deze datum is door SPPS vooraf kenbaar gemaakt.

4.5 Trekkingen worden altijd live uitgezonden via YouTube (kanaal Stipt Polish Point). Datum en tijdstip van de trekking wordt bij aanvang van een Actieperiode kenbaar gemaakt via de communicatiekanalen (YouTube, Facebook, Instagram, Website) en in de Aanvullende Actievoorwaarden in het geval die laatste van toepassing zijn.

4.6 De verzegeling van het object wordt tijdens de live trekking verbroken. Na het verbreken van de verzegeling als voornoemd wordt winnaar van de Actie bekendgemaakt. Dit doet SPPS door op onafhankelijke en onpartijdige wijze een pakbon blind uit het voormalige verzegelde object te pakken. De Deelnemer die op voornoemde pakbon staat vermeld is de winnaar van de betreffende Actie. Tenzij uitdrukkelijk door SPPS anders is vermeld is er te allen tijde nadrukkelijk sprake van één winnaar van een Actie.

4.7 Indien er, al dan niet middels een of meerdere kwalificatietrekkingen, meerdere pakbonnen worden getrokken, waaruit uiteindelijk bij de finale trekking één winnaar wordt geselecteerd uit de gekwalificeerde winnaars, vindt dit exact op dezelfde wijze plaats als in dit artikel beschreven, waarbij altijd de bon uit de selectie die als laatste wordt getrokken de uiteindelijke winnaar betreft.

4.8 De Deelnemer is gedurende zijn deelname aan de Actie zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de kanalen van SPPS, waarbij SPPS redelijkerwijs mag verwachten dat de Deelnemer ervan op de hoogte is wanneer de live trekking zal plaatsvinden. Na bekendmaking van de winnaar tijdens de live trekking, namelijk, zal de winnaar tijdens deze live-uitzending direct door SPPS telefonisch worden benaderd, waarbij SPPS in het licht van het voorgaande ervanuit gaat dat de winnaar telefonisch bereikbaar is. Wegens het voornoemde belt SPPS één keer naar de winnende Deelnemer en zal SPPS, bij geen gehoor (voicemail), na voornoemd eerste telefoontje nog maximaal twee keer proberen om de winnende Deelnemer telefonisch te bereiken. Indien de winnende Deelnemer na, in totaal, drie keer bellen onbereikbaar blijft, zal SPPS tijdens de live trekking een nieuwe pakbon op blinde wijze uit het voormalig verzegelde object trekken. Het hier beschreven proces wordt herhaald, totdat SPPS telefonisch contact met de winnende Deelnemer heeft gekregen gedurende de live-uitzending. Eventuele eerdere winnaars die onbereikbaar waren zoals in dit artikel omschreven, komt geen enkele aanspraak toe voortvloeiende uit de Actie. Hij heeft geen recht op de prijs, noch op enige vorm van vergoeding of compensatie.

4.9 Indien de winnaar van een Actie op een andere wijze wordt geselecteerd dan omschreven in deze voorwaarden, wordt de wijze van selectie in afwijking daarvan vastgelegd in de Aanvullende Actievoorwaarden.

5. PRIJZEN

5.1 Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen gewonnen kunnen worden en wat de waarde is van de prijs/prijzen, indien SPPS daarvoor kiest.

5.2 Indien de beschikbaarheid van een prijs wordt beïnvloed door overmacht of onvoorziene omstandigheden streeft SPPS ernaar om naar eigen goeddunken de winnaar een alternatieve prijs aan te bieden. Het kan echter niet worden gegarandeerd dat een geschikte vervangende prijs voorhanden is, noch dat deze gelijkwaardig zal zijn aan de oorspronkelijke prijs. In dit geval heeft de winnaar geen recht op enige vorm van vergoeding of compensatie vanwege het niet ontvangen van de initiële prijs. Gevallen van overmacht en onvoorziene omstandigheden omvatten onder andere situaties die buiten de controle van SPPS vallen, zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën of pandemieën, veiligheidskwesties, arbeidsstakingen, en problemen of miscommunicatie met leveranciers.

5.3 Een verworven prijs is persoonlijk, niet inwisselbaar voor geld of iets anders en niet overdraagbaar tenzij de Aanvullende Actievoorwaarden expliciet anders bepalen.

5.4 In het geval van afwijzing van een prijs of het niet aanvaarden ervan, zal SPPS zich inspannen om de prijs alsnog toe te kennen aan een andere winnaar, voor zover dit praktisch uitvoerbaar is, alvorens te besluiten dat de prijs niet langer kan worden toegekend.

5.5 In het geval dat een prijs bestaat uit een tegoedbon, is de winnaar verplicht om deze binnen één jaar na uitgifte te verzilveren, tenzij er op de bon een afwijkende termijn is vermeld.

5.6 Op aanvraag van SPPS is de winnaar verplicht om zich te identificeren teneinde de toekenning of inontvangstneming van de prijs te faciliteren.

6. PUBLICITEIT EN PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

6.1 Door deel te nemen aan de Actie verleent de Deelnemer aan SPPS toestemming om zijn/haar/hun woonplaats, provincie, ingezonden materiaal, en/of antwoord te publiceren op bijvoorbeeld de website en social media van SPPS.

6.2 De winnaar zal op verzoek van SPPS zijn of haar/haar/hun medewerking verlenen aan passende en verwante publiciteitsactiviteiten ten behoeven van promotiedoeleinden met betrekking tot de Actie, zonder dat hiervoor een (financiële) vergoeding verschuldigd is.

7. OPNAMES

7.1 Indien er binnen het kader van het Actie audiovisuele opnamen worden vervaardigd (bijvoorbeeld tijdends de aanwezigheid bij een kwalificatie, finale trekking of prijsuitreiking), verleent de Deelnemer hierbij onvoorwaardelijk, voor onbepertke duur en onherroepelijk aan SPPS het recht en de toestemming op de opnamen waarin de Deelnemer in dat verband voorkomt, geheel of gedeeltelijk en al dan niet in bewerkte vorm, openbaar te maken, te reproduceren, dan wel op enige andere wijze te exploiteren via welk medium dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot websites en sociale media. Tot slot verklaart winnaar zich uitdrukkelijk bekend met de wijze waarop Stipt zich online neerzet, hetgeen logischerwijs ook is gebleken uit het feit dat winnaar de winactie heeft gevolgd.

7.2 Aan mondelinge uitspraken, toezeggingen, promotionele uitingen zijdens SPPS en/of andersoortige uitingen die daar logischerwijs mee gelijkgesteld moeten worden, van zowel SPPS als Deelnemer, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en zijn derhalve op geen enkele wijze bindend voor partijen in welke zin dan ook. Onverminderd de wettelijke plicht van SPPS om onderhavige voorwaarden correct ter hand te stellen, is Deelnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen van de inhoud en accorderen van de Actievoorwaarden, alvorens over te gaan tot aankoop van producten bij SPPS. Indien derhalve twijfel en/of discussie tussen partijen bestaat over de Actievoorwaarden om welke reden dan ook, is hetgeen in de Actievoorwaarden is bepaald te allen tijde leidend.

7.3 Winnaar verklaart metakkoord van deze Algemene Actievoorwaarden dat hij geen enkele aanspraak jegens Stipt zal doen en geen enkel (rechts)middel jegens Stipt zal aanwenden als gevolg van en/of in verband met publicatie van de door Stipt gemaakte video als voornoemd.

8. Privacy

8.1 SPPS behandelt de persoonsgegevens van de deelnemers met zorg en handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevensbescherming, waaronder de Algemen Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking van persoonsgegevens door SPPS geschiedt in overeenstemming met de bepalingen uiteengezet in het privacybeleid van SPPS.

8.2 De persoonsgegevens die de Deelnemer verstrekt in het kader van de Actie worden exclusief door SPPS gebruikt voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Indien noodzakelijk kan SPPS de persoonsgegevens van de Deelnemer delen met derde partij(en) die betrokken zijn bij de uitvoering van de Actie, zoals bijvoorbeeld de partij die verantwoordelijk is voor het verzorgen, uitreiken en/of het versturen van de prijs. Deze verstrekking aan derden geschiedt met naleving van alle relevante privacyvoorschriften.

8.3 Indien er meerdere aanbieders zijn van de Actie, waarbij de gegevensverstrekking ook aan derden is, zal dit niettemin in de Aanvullende Actievoorwaarden in te lezen zijn.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid aan de kant van SPPS kan SPPS niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die voortvloeit uit de Actie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van:

 1. Eventuele typefouten of duidelijke vergissingen;
 2. Technische storingen, defecten of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie;

III. Het (tussentijds) wijzigen of beëndigen van de Actie;

 1. Tekortkoming(en) van derden, waaronder post- of bezorgbedrijven en vervoersmaatschappijen;
 2. Defecten aan een prijs;
 3. Schade die voortvloeit uit het gebruik van een prijs;

VII. Het onvermogen van de winnaar om gebruik te maken van de prijs.

9.2 SSPS biedt geen garantie op een prijs.

9.3 Ingeval de prijs geen monetaire waarde vertegenwoordigt, maar een prijs in natura betreft, zoals een product of cadeaubon, geschiedt het gebruik van de prijs volledig op eigen risico van de winnaar. Een prijs in natura kan namens een derde partij door SPPS ter beschikking worden gesteld. SPPS draagt geen verantwoordelijkheid voor de adequate levering of de functionaliteit van het door een derde partij geleverde product of dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om zich op de hoogte te stellen van de voorschriften die zijn opgesteld door de derde partij of de fabrikant van de prijs in natura. Bij vragen, klachten of geschillen met betrekking tot de (uitvoering van de) desbetreffende prijs dient de ontvanger zich te wenden tot de derde partij.

10. OVERIGE BEPALINGEN

10.1 Ingeval van strijdigheid tussen mondelinge uitspraken, toezeggingen, promotionele uitingen zijdens SPPS en/of andersoortige uitingen die daar logischerwijs mee gelijkgesteld moeten worden en onderhavige voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden.

10.2 Indien SPPS redelijkerwijs vermoedt dat er sprake is van (identiteits-)fraude, misleiding, of onrechtmatige deelname, of indien naar het oordeel van SPPS de Deelnemer handelt in strijd met de Actievoorwaarden, schade veroorzaakt aan de Actie of aan de reputatie van SPPS, behoudt SPPS te allen tijde het recht om de Deelnemer onmiddellijk uit te sluiten van verdere deelname, zonder enige verplichting tot mededeling, restitutie of compensatie.

10.3 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn niet van toepassing op (promotionele) initiatieven die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van adverteerders, sponsors of andere externe partijen (waaronder productiebedrijven).

10.4 In situaties waarin deze Algemene Actievoorwaarden niet voorzien, zal SPPS een besluit nemen met inachtnemeing van de billijke belangen van de Deelnemer(s).

10.5 Vragen, opmerkingen of klachten over een Actie kunnen worden ingediend via de in de Aanvullende Actievoorwaarden genoemde contactgegevens. Indien voor een bepaalde Actie geen Specifieke Actie voorwaarden zijn opgesteld, of daarin geen contactgegevens zijn vermeld, kunnen de vragen, opmerkingen of klachten worden ingediend bij SPPS, afdeling klantenservice, 5683 PW te Best gevestigd aan de Eindhovenseweg-Zuid 57 of via info@stiptpolishpoint.nl.

10.6 SPPS voldoet aan alle eisen aan de Wet op de Kansspelen en die op de Kansspelbelasting en controleert steeds voor aanvang van een nieuwe Actie of dat dit (nog) het geval is.

10.7 SPPS is gerechtigd de bepalingen in deze Algemene Actievoorwaarden en Aanvullende Actievoorwaarden die op de deelname van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden tijdig voor de inwerkingtreding aan de deelnemers bekend gemaakt en gelden ook ten aanzien van de reeds bestaande deelnames.

10.8 De wijzigingen worden via het mediakanaal waarmee de Deelnemer heeft deelgenomen, middels de online communicatiekanalen waar SPPS de Deelnemers op de hoogte houdt en/of via het kanaal beschreven in de Aanvullende Actievoorwaarden.

10.9 Deelnemers die niet akkoord gaan met een wijziging kunnen de deelname met ingang van de datum waarop de wijziging ingaat, beëindigen of ontbinden, voor zover de wijziging betrekking heeft op hun deelname. Deze opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door SPPS ontvangen te zijn.

10.10 SPPS zal ten tijde van de Actie via het kanaal waarop de Deelnemer deelneemt, of de andere social media kanalen, de aanvang, de duur en de einddatum van de Actie aankondigen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inlezen van de duur en deadlines. Deelnemer vrijwaart SPPS bij het aanvaarden van onderhavige Actievoorwaarden van enige aansprakelijkheid in geval Deelnemer uitgesloten is van de Actie.

10.11 SPPS behoudt zich het recht voor om de duur van de Actie aan te passen of de Actie te annuleren indien omstandigheden dit vereisen en zullen gecommuniceerd worden conform de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

10.12 Het Nederlandse recht vindt toepassing op alle geschillen die betrekking hebben op de participatie van een Actie of op de bepalingen van de Actievoorwaarden. Exclusief de Rechtbank te Eindhoven is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortkomen uit of verband houden met een Actie en/of de Actievoorwaarden.

Versie 24 november 2023

Select your language