ALGEMENE VOORWAARDEN STIPT POLISH POINT B.V.

ARTIKEL 0. | ACTIE VOORWAARDEN
 
Transformatie twv 10.000 euro betreft incl 21% btw.
Prijs is niet inwisselbaar voor geld.
Stipt Polish Point bepaald ten allen tijden de staat van de auto en de evt kosten van de transformatie.
Kosten boven de 10.000 dienen bijbetaald te worden.
Werkzaamheden worden in overleg vastgesteld .
Stipt Polish Point geeft aan wanneer de auto ingepland kan worden.
Stipt Polish Point voert enkel cosmetische werkzaamheden uit.
Dit betreft een loterij, bestellingen retouneren na de trekking is niet mogelijk.
Indien u uw bestelling voor de trekking retourneert doet u niet meer mee met de loting en uitgesloten van deelname.
 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. SPPS: Stipt Polish Point Shop, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Stipt Polish Point B.V., gevestigd aan Industrieweg 24, 5262GJ te Vught, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71302697.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SPPS een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: SPPS en de Koper gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee SPPS zich jegens de Koper, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen SPPS en een Consument is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van SPPS en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door SPPS geen georganiseerd systeem voor verkoop is gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van SPPS op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 7. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door SPPS aan de Koper te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, velgen-, wielkast- en motorreinigers, ruitenreinigers en interieurreinigers.
 8. Webwinkel: stiptpolishpointshop.nl.
 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SPPS en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Koper, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van SPPS is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. SPPS kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Koper.
 2. De Koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van SPPS dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aan de Koper gerichte aanbod van SPPS op de daartoe door SPPS aangewezen wijze door de Koper is aanvaard. In geval aan de bestelling van de Koper geen concreet aan hem gericht aanbod van SPPS vooraf is gegaan, komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat SPPS de bestelling van Koper Schriftelijk, zoals per e-mail, heeft bevestigd.
 4. Een bestelling geplaatst middels de Webwinkel wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door SPPS aan de Koper bevestigd.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SPPS nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de Koper de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LEVERING

 1. Levering van de Producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. Bij gebreke van een dergelijke afspraak, geschiedt levering op het door de Koper opgegeven afleveradres.
 2. SPPS behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 7, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Koper, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van SPPS als bedoeld in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan SPPS verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Koper is toe te rekenen, is SPPS gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de Koper tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan SPPS verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Koper zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de Koper. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.
 5. In het geval dat de Koper afname van de bestelde Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Koper binnen een redelijke door SPPS aangezegde termijn alsnog tot inontvangstname van de Producten overgaan, bij gebreke waarvan SPPS bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van de Koper tot voldoening van de overeengekomen prijs en extra kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. SPPS spant zich in om de leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Koper heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen slechts indicatieve, niet-fatale termijnen.
 2. Het verzuim van SPPS treedt niet eerder in dan nadat de Koper SPPS Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en SPPS na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien SPPS voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Koper te verstrekken gegevens, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat SPPS deze gegevens heeft ontvangen.
 4. In geval van verzuim van SPPS als bedoeld in lid 2, is de Koper gerechtigd de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de Koper aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN CONFORMITEIT

 1. De Koper dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Koper niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan SPPS. Indien de Producten evenwel worden geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de Koper en SPPS, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Koper de Producten heeft meegenomen.
 2. Indien de Koper niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor SPPS uit een dergelijke klacht van de Koper geen enkele verplichting voort.
 3. SPPS staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Een eventueel door SPPS, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument jegens SPPS kan doen gelden.
 4. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor Consumenten onverlet, inhoudende dat de Consument er geen beroep meer op kan doen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden in geval de Consument daarvan niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek mededeling heeft gedaan aan SPPS.
 5. Ook indien de Koper tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Koper tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
 6. Geen grond voor klachten en aanspraken op grond van non-conformiteit, zijn gebreken van Producten na de levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan SPPS toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste bewaring, gebruik of toepassing in strijd met de gebruiksvoorschriften en onjuiste of onoordeelkundige behandeling van de Producten.

ARTIKEL 7. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
 1. de levering van Producten, waaronder alle reinigingsmiddelen begrepen, die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming, veiligheid en/of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;
 2. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 3. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door SPPS aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij SPPS. Zo spoedig mogelijk nadat SPPS in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal SPPS de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan SPPS retourneren.
 6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. SPPS is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 9. SPPS zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door SPPS zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
 10. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is SPPS niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door SPPS aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. SPPS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien SPPS bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij door SPPS uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door SPPS vermelde prijzen exclusief btw, alsook onverminderd het bepaalde in het volgende lid, exclusief eventuele bezorgkosten, met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 2. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door SPPS aangewezen betaalmethoden, binnen de door SPPS aangezegde of vermelde termijn. In geval van vooruitbetaling is SPPS niet eerder gehouden uitvoering aan de Overeenkomst te geven dan nadat de Koper zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen.
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Koper intreedt, is de Koper, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Koper handelt in hoedanigheid van Consument.
 4. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Koper aan SPPS verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Koper.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 6.1 tot en met 6.5 is SPPS na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde. In het bijzonder is SPPS niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een omstandigheid als bedoeld in artikel 6.6.
 2. SPPS draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Koper verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Koper die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan SPPS kan worden toegerekend.
 3. SPPS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht SPPS ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft SPPS te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Koper dient SPPS hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van SPPS ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van SPPS is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SPPS betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SPPS nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door SPPS afgesloten verzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van SPPS dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens SPPS bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De Koper vrijwaart SPPS van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan SPPS toerekenbaar is. Indien SPPS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden SPPS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SPPS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SPPS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 11. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6, binnen bekwame tijd nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij SPPS.
 2. Bij SPPS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Alle aan de Koper geleverde Producten blijven eigendom van SPPS totdat de Koper al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van SPPS aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.