Wij scoren een 4,7/5!

 • Marktleider op het gebied van auto poetsen
 • Producten uit voorraad leverbaar
 • Op werkdagen voor 15:00 besteld, morgen in huis! *

Algemene actievoorwaarden

ARTIKEL 0.1 | Actievoorwaarden: Stipt Polish Point 10 jaar – vergulde Dual Action Pro Polisher

 • Bij aanschaf van een Stipt Car Blower maak je automatisch kans op de vergulde Dual Action Pro Polisher ter ere van het 10 jarig bestaan van Stipt Polish point.
 • De vergulde machine zal verloot worden onder alle kopers van de Stipt Car Blower, wanneer deze batch compleet is uitverkocht! Op dat moment neem Stipt persoonlijk contact op met de winnaar.
 • Actie loopt van 8 maart 2024 15:00 uur, zolang onze voorraad strekt.
 • De einddatum van deze actie is dus niet bekend, maar zal in de voorwaarden toegevoegd worden wanneer de Stipt Car Blowers zijn uitverkocht.
 • De vergulde Dual Action Pro Polisher is niet inwisselbaar voor geld.
 • Retourneren/annuleren van uw bestelling van de Stipt Car Blower is uiteraard mogelijk echter verliest u hiermee wel uw kans op de vergulde Dual Action Pro Polisher.
 • De actie is enkel geldig in de webshop van Stipt, www.stiptpolishpointshop.nl
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 Algemene Actievoorwaarden Stipt Polish Point Shop B.V. 2024
1.1 In deze Algemene Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
– “SPPS”: Stipt Polish Point Shop B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de
Eindhovenseweg-Zuid 57, 5683 PW, te best ingeschreven in het Handelsregister onder KvKnummer 84448873, tevens de aanbieder van de Actie.
– “Deelnemer”: de natuurlijke of rechtspersoon die aan een actie deelneemt.
– “Actie”: een door SPPS georganiseerde winactie.
– “Algemene Actievoorwaarden”: de onderhavige algemene actievoorwaarden.
– “Aanvullende Actievoorwaarden”: de voorwaarden die in aanvulling op deze Algemene
actievoorwaarden van toepassing zijn op een Actie.
– “Actievoorwaarden”: de Algemene Actievoorwaarden en – indien van toepassing – de
Aanvullende Actievoorwaarden tezamen.
– “Actieperiode”: de periode waarin een Actie loopt tot aan het moment van de finale trekking.
ALGEMEEN
2.1 Naast de Algemene Actievoorwaarden, kunnen er eveneens Aanvullende
Actievoorwaarden van kracht zijn. Indien er tegenstrijdigheid is tussen de Algemene
Actievoorwaarden en de Aanvullende Actievoorwaarden, zijn de Aanvullende Actievoorwaarden
leidend.
2.2 Met het houden van een Actie organiseert SPPS een promotioneel kansspel, zoals bepaald
door de Nederlandse Kansspelautoriteit. SPPS handelt te allen tijde conform de Gedragscode
promotionele kansspelen 2014 van deze autoriteit.
2.3 Indien bepalingen in de Actievoorwaarden, in welke mate dan ook, in conflict zijn met de
geldende wetten, voorschriften, en/of indien ze nietig worden verklaard of teniet worden gedaan
door een definitieve gerechtelijke uitspraak, zullen de overige bepalingen onaangetast en
onverminderd van kracht blijven.
2.4 Op elk willekeurig moment behoudt SPPS het volledige recht om de Actievoorwaarden
tijdens het verloop van de Actie aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving en/of de Actie
stop te zetten of te veranderen zonder verplichting tot uitleg, zonder enige verplichtingen voor
SPPS om enige vorm van schadevergoeding aan de Deelnemer te verstrekken.
2.5 Klachten over een door SPPS georganiseerde Actie kunnen worden ingediend via het in de
Aanvullende Actievoorwaarden benoemde e-mailadres. Wanneer er voor een bepaalde actie geen
Aanvullende Actievoorwaarden van toepassing zijn of daarin geen e-mailadres is genoemd,
kunnen de klachten worden ingediend bij info@stiptpolishpoint.nl.
2.6 De Deelnemer dient bij het kenbaar maken van een klacht zoals bedoeld in het vorige lid te
allen tijde de volgende informatie te verstrekken:
de naam of omschrijving van de betreffende Actie;
de pakbon als bewijs van deelname;
III. de datum van deelname en het bestelnummer;
een duidelijke, gemotiveerde omschrijving van de klacht en de gewenste oplossing. SPPS streeft
ernaar binnen 30 dagen na ontvangst op de klacht te reageren.
2.7 Indien de Deelnemer de informatie als omschreven in het vorige lid niet in zijn klacht
vermeld, zal de klacht niet in behandeling worden genomen.
DEELNAME
3.1 Een (rechts)persoon is Deelnemer van een Actie, wanneer hij een bestelling bij SPPS heeft
geplaatst gedurende een Actieperiode. De bestelde producten worden door SPPS op reguliere
wijze, tezamen met een pakbon, verzonden aan de Deelnemer die in zulks een geval derhalve
tevens koper is bij SPPS. Op de koopovereenkomst tussen Deelnemer als koper als voornoemd en
SPPS zijn de algemene voorwaarden van Stipt Polish Point Shop B.V. onverminderd van
toepassing. Verdere voorwaarden voor deelname worden navolgend in onderhavig artikel
uitgewerkt.
3.2 Het is volledig de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer om de pakbon (met bestelling
meegezonden) te bewaren. Na de door Deelnemer geplaatste bestelling doet SPPS kopie van de
daarbij behorende pakbon als voornoemd in een verzegeld object. Voornoemde kopie, tezamen
met de pakbon die Deelnemer bij genoemde bestelling heeft ontvangen, gelden als bewijs van
deelname van de Actie. Zonder (volledig) bewijs van deelname is Deelnemer derhalve uitgesloten
van deelname.
3.3 Bij het plaatsen van een bestelling als omschreven in dit artikel dient Deelnemer zich
akkoord te verklaren met de inhoud van onderhavige Actievoorwaarden. Tevens dient Deelnemer
bij het doen van zijn bestelling niet aan te geven dat hij, ondanks zijn bestelling in de actieperiode,
wil worden uitgesloten van deelname. Ten tijde van de actieperiode dient Deelnemer tevens op het
YouTubekanaal van Stipt Polish Point te zijn geabonneerd.
3.5 Om deel te nemen aan de Actie en in aanmerking te komen voor het winnen van een prijs,
is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. SPPS behoudt zich het recht voor om de leeftijd van de
Deelnemer te verifiëren.
3.6 Wanneer deelname aan een Actie openstaat voor Deelnemers onder de 18 jaar, eist SPPS
dat de ouder of voogd schriftelijke goedkeuring verleent voorafgaand aan de deelname van de
Actie. Wanneer vooraf door SPPS niet expliciet kenbaar is gemaakt dat deelname aan een Actie
openstaat voor Deelnemer onder de 18 jaar, moet worden aangesloten bij het uitgangspunt van
onderhavige voorwaarden, namelijk dat deelname aan een Actie niet openstaat voor Deelnemers
onder de 18 jaar.
3.7 Personen die niet in aanmerking komen om deel te nemen aan de Actie zijn onder andere
werknemers van SPPS en iedereen die op welke manier dan ook een organisatorische rol heeft bij
de Actie, zowel direct als indirect.
3.8 De Deelnemer verzekert dat alle gegevens, die hij of zij verstrekt in verband met de Actie,
op elk moment correct, actueel en volledig zijn.
3.9 Indien aan een van de in dit artikel besproken voorwaarden niet is voldaan, is een
Deelnemer, die dan slechts koper bij SPPS is nadrukkelijk uitgesloten van deelname. De
voorwaarden voor deelname worden navolgend (nogmaals) opgenomen in sub a t/m k.
a) geplaatste en betaalde bestelling binnen de actieperiode via stiptpolishpointshop.nl of het
fysieke verkooppunt van SPPS te Best of een erkend extern verkooppunt van SPPS, waarbij in
laatstgenoemd geval de wens om deel te nemen nadrukkelijk en schriftelijk door Deelnemer aan
SPPS is kenbaar gemaakt;
b) mogelijkheid tot overleggen pakbon bij het winnen van een prijs;
c) akkoord op de Algemene Voorwaarden Stipt Polish Point Shop B.V.;
d) akkoord op de Algemene Actievoorwaarden Stipt Polish Point Shop B.V.;
e) akkoord op de Aanvullende Actievoorwaarden Stipt Polish Point Shop B.V., enkel en alleen
wanneer die door SPPS expliciet op een specifieke Actie van toepassing zijn verklaard;
f) geen uitsluiting van deelname op verzoek van Deelnemer zelf;
g) actief abonnement op het YouTubekanaal van Stipt Polish Point (gratis);
h) woon- en verblijfplaats Deelnemer in Nederland (natuurlijke persoon) of (statutaire) zetel /
vestigingsadres in Nederland (rechtspersoon);
i) minimale leeftijd van Deelnemer is 18 jaar;
j) Deelnemer heeft geen rol als beschreven onder 3.7;
k) de door Deelnemer verstrekte gegevens zijn waar en juist.
AANDUIDING EN AANKONDIGING VAN DE WINNAARS
4.1 De winnaar(s) van een Actie zal op een objectieve en willekeurige manier worden
geselecteerd tijdens een trekking. Tenzij expliciet anders aangegeven, wordt de winnaar
geselecteerd als beschreven in dit artikel.
4.2 Binnen elke Actie zullen, voor zover van toepassing op de Actie, de kwalificatietrekkingen,
de finale trekking en het aantal winnaars per trekking duidelijk worden aangegeven. Tenzij
nadrukkelijk door SPPS anders is vermeld in Aanvullende Actievoorwaarden is er te allen tijde
enkel en alleen sprake van één Actieperiode, gevolgd door één trekking die derhalve ook de finale
trekking betreft.
4.3 Als voornoemd in onderhavige voorwaarden worden kopieën van de pakbonnen van
gedane bestellingen gedurende een Actieperiode in een verzegeld object gedaan door SPPS.
4.4 Bij aanvang van de Actieperiode wordt eenduidig door SPPS gecommuniceerd tot welke
datum en tot welk tijdstip de Actieperiode loopt. De pakbonnen van bestellingen gedaan tot
voornoemd tijdstip op voornoemde datum worden toegevoegd aan het verzegeld object. Na het
verstrijken van voornoemd tijdstip zal enkele uren daarna, tot enkele dagen daarna, de live trekking
worden gehouden. Deze datum is door SPPS vooraf kenbaar gemaakt.
4.5 Trekkingen worden altijd live uitgezonden via YouTube (kanaal Stipt Polish Point). Datum
en tijdstip van de trekking wordt bij aanvang van een Actieperiode kenbaar gemaakt via de
communicatiekanalen (YouTube, Facebook, Instagram, Website) en in de Aanvullende
Actievoorwaarden in het geval die laatste van toepassing zijn.
4.6 De verzegeling van het object wordt tijdens de live trekking verbroken. Na het verbreken
van de verzegeling als voornoemd wordt winnaar van de Actie bekendgemaakt. Dit doet SPPS door
op onafhankelijke en onpartijdige wijze een pakbon blind uit het voormalige verzegelde object te
pakken. De Deelnemer die op voornoemde pakbon staat vermeld is de winnaar van de betreffende
Actie. Tenzij uitdrukkelijk door SPPS anders is vermeld is er te allen tijde nadrukkelijk sprake van
één winnaar van een Actie.
4.7 Indien er, al dan niet middels een of meerdere kwalificatietrekkingen, meerdere
pakbonnen worden getrokken, waaruit uiteindelijk bij de finale trekking één winnaar wordt
geselecteerd uit de gekwalificeerde winnaars, vindt dit exact op dezelfde wijze plaats als in dit
artikel beschreven, waarbij altijd de bon uit de selectie die als laatste wordt getrokken de
uiteindelijke winnaar betreft.
4.8 De Deelnemer is gedurende zijn deelname aan de Actie zelf verantwoordelijk voor het in de
gaten houden van de kanalen van SPPS, waarbij SPPS redelijkerwijs mag verwachten dat de
Deelnemer ervan op de hoogte is wanneer de live trekking zal plaatsvinden. Na bekendmaking van
de winnaar tijdens de live trekking, namelijk, zal de winnaar tijdens deze live-uitzending direct door
SPPS telefonisch worden benaderd, waarbij SPPS in het licht van het voorgaande ervanuit gaat dat
de winnaar telefonisch bereikbaar is. Wegens het voornoemde belt SPPS één keer naar de
winnende Deelnemer en zal SPPS, bij geen gehoor (voicemail), na voornoemd eerste telefoontje
nog maximaal twee keer proberen om de winnende Deelnemer telefonisch te bereiken. Indien de
winnende Deelnemer na, in totaal, drie keer bellen onbereikbaar blijft, zal SPPS tijdens de live
trekking een nieuwe pakbon op blinde wijze uit het voormalig verzegelde object trekken. Het hier
beschreven proces wordt herhaald, totdat SPPS telefonisch contact met de winnende Deelnemer
heeft gekregen gedurende de live-uitzending. Eventuele eerdere winnaars die onbereikbaar waren
zoals in dit artikel omschreven, komt geen enkele aanspraak toe voortvloeiende uit de Actie. Hij
heeft geen recht op de prijs, noch op enige vorm van vergoeding of compensatie.
4.9 Indien de winnaar van een Actie op een andere wijze wordt geselecteerd dan omschreven
in deze voorwaarden, wordt de wijze van selectie in afwijking daarvan vastgelegd in de Aanvullende
Actievoorwaarden.
4.10 SPPS behoudt zich het recht voor om de video-opname van de live trekking niet openbaar
te maken op het YouTube-kanaal. Dit betekent dat de live-uitzending alleen te zien is op het
moment van uitzending en niet achteraf beschikbaar zal zijn voor herhaling of publicatie op het
YouTube-kanaal van SPPS. SPPS heeft het exclusieve recht om te bepalen of de video-opname van
de live trekking al dan niet wordt gepubliceerd op het YouTube-kanaal. Deelnemers aan de Actie
stemmen ermee in dat de live trekking alleen te zien zal zijn tijdens de uitzending en dat zij geen
recht hebben op de video-opname achteraf als deze niet wordt gepubliceerd op het YouTubekanaal van SPPS.
PRIJZEN
5.1 Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen gewonnen kunnen worden en wat de
waarde is van de prijs/prijzen, indien SPPS daarvoor kiest.
5.2 Indien de beschikbaarheid van een prijs wordt beïnvloed door overmacht of onvoorziene
omstandigheden streeft SPPS ernaar om naar eigen goeddunken de winnaar een alternatieve prijs
aan te bieden. Het kan echter niet worden gegarandeerd dat een geschikte vervangende prijs
voorhanden is, noch dat deze gelijkwaardig zal zijn aan de oorspronkelijke prijs. In dit geval heeft
de winnaar geen recht op enige vorm van vergoeding of compensatie vanwege het niet ontvangen
van de initiële prijs. Gevallen van overmacht en onvoorziene omstandigheden omvatten onder
andere situaties die buiten de controle van SPPS vallen, zoals extreme weersomstandigheden,
epidemieën of pandemieën, veiligheidskwesties, arbeidsstakingen, en problemen of
miscommunicatie met leveranciers.
5.3 Een verworven prijs is persoonlijk, niet inwisselbaar voor geld of iets anders en niet
overdraagbaar tenzij de Aanvullende Actievoorwaarden expliciet anders bepalen.
5.4 In het geval van afwijzing van een prijs of het niet aanvaarden ervan, zal SPPS zich
inspannen om de prijs alsnog toe te kennen aan een andere winnaar, voor zover dit praktisch
uitvoerbaar is, alvorens te besluiten dat de prijs niet langer kan worden toegekend.
5.5 In het geval dat een prijs bestaat uit een tegoedbon, is de winnaar verplicht om deze
binnen één jaar na uitgifte te verzilveren, tenzij er op de bon een afwijkende termijn is vermeld.
5.6 Op aanvraag van SPPS is de winnaar verplicht om zich te identificeren teneinde de
toekenning of inontvangstneming van de prijs te faciliteren.
PUBLICITEIT EN PROMOTIONELE ACTIVITEITEN
6.1 Door deel te nemen aan de Actie verleent de Deelnemer aan SPPS toestemming om
zijn/haar/hun woonplaats, provincie, ingezonden materiaal, en/of antwoord te publiceren op
bijvoorbeeld de website en social media van SPPS.
6.2 De winnaar zal op verzoek van SPPS zijn of haar/haar/hun medewerking verlenen aan
passende en verwante publiciteitsactiviteiten ten behoeven van promotiedoeleinden met
betrekking tot de Actie, zonder dat hiervoor een (financiële) vergoeding verschuldigd is.
OPNAMES
7.1 Indien er binnen het kader van het Actie audiovisuele opnamen worden vervaardigd
(bijvoorbeeld tijdends de aanwezigheid bij een kwalificatie, finale trekking of prijsuitreiking),
verleent de Deelnemer hierbij onvoorwaardelijk, voor onbepertke duur en onherroepelijk aan SPPS
het recht en de toestemming op de opnamen waarin de Deelnemer in dat verband voorkomt,
geheel of gedeeltelijk en al dan niet in bewerkte vorm, openbaar te maken, te reproduceren, dan
wel op enige andere wijze te exploiteren via welk medium dan ook, met inbegrip van maar niet
beperkt tot websites en sociale media. Tot slot verklaart winnaar zich uitdrukkelijk bekend met de
wijze waarop SPPS zich online neerzet, hetgeen logischerwijs ook is gebleken uit het feit dat
winnaar de winactie heeft gevolgd.
7.2 Aan mondelinge uitspraken, toezeggingen, promotionele uitingen zijdens SPPS en/of
andersoortige uitingen die daar logischerwijs mee gelijkgesteld moeten worden, van zowel SPPS
als Deelnemer, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en zijn derhalve op geen
enkele wijze bindend voor partijen in welke zin dan ook. Onverminderd de wettelijke plicht van
SPPS om onderhavige voorwaarden correct ter hand te stellen, is Deelnemer te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor het kennisnemen van de inhoud en accorderen van de Actievoorwaarden,
alvorens over te gaan tot aankoop van producten bij SPPS. Indien derhalve twijfel en/of discussie
tussen partijen bestaat over de Actievoorwaarden om welke reden dan ook, is hetgeen in de
Actievoorwaarden is bepaald te allen tijde leidend.
7.3 Winnaar verklaart met akkoord van deze Algemene Actievoorwaarden dat hij geen enkele
aanspraak jegens SPPS zal doen en geen enkel (rechts)middel jegens SPPS zal aanwenden als
gevolg van en/of in verband met publicatie van de door SPPS gemaakte video als voornoemd.
PRIVACY
8.1 SPPS behandelt de persoonsgegevens van de deelnemers met zorg en handelt in
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van
persoonsgegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). De verwerking van persoonsgegevens door SPPS geschiedt in overeenstemming met de
bepalingen uiteengezet in het privacybeleid van SPPS.
8.2 De persoonsgegevens die de Deelnemer verstrekt in het kader van de Actie worden
exclusief door SPPS gebruikt voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Indien noodzakelijk
kan SPPS de persoonsgegevens van de Deelnemer delen met derde partij(en) die betrokken
zijn bij de uitvoering van de Actie, zoals bijvoorbeeld de partij die verantwoordelijk is voor het
verzorgen, uitreiken en/of het versturen van de prijs. Deze verstrekking aan derden geschiedt met
naleving van alle relevante privacyvoorschriften.
8.3 Indien er meerdere aanbieders zijn van de Actie, waarbij de gegevensverstrekking ook aan
derden is, zal dit niettemin in de Aanvullende Actievoorwaarden in te lezen zijn.
AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid aan de kant van SPPS kan SPPS niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die voortvloeit uit de Actie, waaronder,
maar niet beperkt tot, schade als gevolg van:
Eventuele typefouten of duidelijke vergissingen;
Technische storingen, defecten of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie;
III. Het (tussentijds) wijzigen of beëndigen van de Actie;
Tekortkoming(en) van derden, waaronder post- of bezorgbedrijven en vervoersmaatschappijen;
Defecten aan een prijs;
Schade die voortvloeit uit het gebruik van een prijs;
VII. Het onvermogen van de winnaar om gebruik te maken van de prijs.
9.2 SSPS biedt geen garantie op een prijs.
9.3 Ingeval de prijs geen monetaire waarde vertegenwoordigt, maar een prijs in natura betreft,
zoals een product of cadeaubon, geschiedt het gebruik van de prijs volledig op eigen risico van de
winnaar. Een prijs in natura kan namens een derde partij door SPPS ter beschikking worden
gesteld. SPPS draagt geen verantwoordelijkheid voor de adequate levering of de functionaliteit van
het door een derde partij geleverde product of dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de
ontvanger om zich op de hoogte te stellen van de voorschriften die zijn opgesteld door de derde
partij of de fabrikant van de prijs in natura. Bij vragen, klachten of geschillen met betrekking tot de
(uitvoering van de) desbetreffende prijs dient de ontvanger zich te wenden tot de derde partij.
OVERIGE BEPALINGEN
10.1 Ingeval van strijdigheid tussen mondelinge uitspraken, toezeggingen, promotionele
uitingen zijdens SPPS en/of andersoortige uitingen die daar logischerwijs mee gelijkgesteld moeten
worden en onderhavige voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden.
10.2 Indien SPPS redelijkerwijs vermoedt dat er sprake is van (identiteits-)fraude, misleiding, of
onrechtmatige deelname, of indien naar het oordeel van SPPS de Deelnemer handelt in strijd met
de Actievoorwaarden, schade veroorzaakt aan de Actie of aan de reputatie van SPPS, behoudt
SPPS te allen tijde het recht om de Deelnemer onmiddellijk uit te sluiten van verdere
deelname, zonder enige verplichting tot mededeling, restitutie of compensatie.
10.3 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn niet van toepassing op (promotionele) initiatieven
die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van adverteerders, sponsors of andere
externe partijen (waaronder productiebedrijven).
10.4 In situaties waarin deze Algemene Actievoorwaarden niet voorzien, zal SPPS een besluit
nemen met inachtnemeing van de billijke belangen van de Deelnemer(s).
10.5 Vragen, opmerkingen of klachten over een Actie kunnen worden ingediend via de in de
Aanvullende Actievoorwaarden genoemde contactgegevens. Indien voor een bepaalde Actie geen
Specifieke Actie voorwaarden zijn opgesteld, of daarin geen contactgegevens zijn vermeld, kunnen
de vragen, opmerkingen of klachten worden ingediend bij SPPS, afdeling klantenservice, 5683 PW
te Best gevestigd aan de Eindhovenseweg-Zuid 57 of via info@stiptpolishpoint.nl.
10.6 SPPS voldoet aan alle eisen aan de Wet op de Kansspelen en die op de Kansspelbelasting
en controleert steeds voor aanvang van een nieuwe Actie of dat dit (nog) het geval is.
10.7 SPPS is gerechtigd de bepalingen in deze Algemene Actievoorwaarden en Aanvullende
Actievoorwaarden die op de deelname van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen. Dergelijke
wijzigingen worden tijdig voor de inwerkingtreding aan de deelnemers bekend gemaakt en gelden
ook ten aanzien van de reeds bestaande deelnames.
10.8 De wijzigingen worden via het mediakanaal waarmee de Deelnemer heeft deelgenomen,
middels de online communicatiekanalen waar SPPS de Deelnemers op de hoogte houdt en/of via
het kanaal beschreven in de Aanvullende Actievoorwaarden.
10.9 Deelnemers die niet akkoord gaan met een wijziging kunnen de deelname met ingang van
de datum waarop de wijziging ingaat, beëindigen of ontbinden, voor zover de wijziging betrekking
heeft op hun deelname. Deze opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door SPPS
ontvangen te zijn.
10.10 SPPS zal ten tijde van de Actie via het kanaal waarop de Deelnemer deelneemt, of de
andere social media kanalen, de aanvang, de duur en de einddatum van de Actie aankondigen.
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inlezen van de duur en deadlines. Deelnemer vrijwaart
SPPS bij het aanvaarden van onderhavige Actievoorwaarden van enige aansprakelijkheid in geval
Deelnemer uitgesloten is van de Actie.
10.11 SPPS behoudt zich het recht voor om de duur van de Actie aan te passen of de Actie te
annuleren indien omstandigheden dit vereisen en zullen gecommuniceerd worden conform de
bepalingen van onderhavige voorwaarden.
10.12 Het Nederlandse recht vindt toepassing op alle geschillen die betrekking hebben op de
participatie van een Actie of op de bepalingen van de Actievoorwaarden. Exclusief de Rechtbank te
Eindhoven is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortkomen uit of verband houden
met een Actie en/of de Actievoorwaarden.
10.13 SPPS behoudt zich het recht voor om nieuwe acties aan te bieden naast de lopende acties,
zonder dat hierdoor de lopende acties worden gewijzigd. Deze nieuwe acties worden
aangekondigd via de gebruikelijke communicatiekanalen van SPPS, waaronder de website, sociale
media en e-mail. Deelnemers die wensen deel te nemen aan nieuwe acties dienen de
bijbehorende actievoorwaarden te raadplegen en te voldoen aan de gestelde vereisten voor
deelname. Het staat SPPS vrij om voor nieuwe acties aanvullende actievoorwaarden op te stellen,
die gelden naast de algemene actievoorwaarden.

Versie 26 april 2024

Selecteer taal