Wij scoren een 4,7/5!

  • Marktleider op het gebied van auto poetsen
  • Producten uit voorraad leverbaar
  • Op werkdagen voor 15:00 besteld, morgen in huis! *

Algemene voorwaarden Stipt Polish Point Shop B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN STIPT POLISH POINT SHOP B.V.
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in
de navolgende betekenis gebruikt.
1. SPPS: Stipt Polish Point Shop B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de
Eindhovenseweg-Zuid 57, 5683 PW, te Best ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer
84448873.
2. Koper/Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SPPS een Overeenkomst heeft
gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
4. Partijen: SPPS en de Koper gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee SPPS zich
jegens de Koper, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van Producten.
6. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen SPPS en een Consument is gesloten in
het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke
aanwezigheid van SPPS en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de
Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op
afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de Webwinkel. Een
Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op afstand indien daarbij door SPPS geen georganiseerd
systeem voor verkoop is gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van
SPPS op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
7. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door SPPS aan de Koper te leveren zaken,
waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, velgen-, wielkast- en motorreinigers,
ruitenreinigers en interieurreinigers.
8. Webwinkel: stiptpolishpointshop.nl.
9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere
wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk
verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van elk
aanbod van SPPS en iedere tot stand gekomen Overeenkomst tussen SPPS en Koper.
2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook
aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk
worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van
hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen
uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
4. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper beschikbaar gesteld, op zodanige wijze dat deze
door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven op welke plek van de inhoud van de algemene voorwaarden kennis kan worden
genomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of
de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een
voorkomend geval zijn Partijen verplicht om in onderling overleg te treden teneinde een
vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN ACTIEPERIODES
1. Elk aanbod van SPPS is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
SPPS kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding
daarvan door de Koper.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3. Aan een aanbod en/of Overeenkomst van SPPS die een kennelijke fout of vergissing bevat,
alsmede aan een Overeenkomst van SPPS die gebaseerd is op door de Koper verstrekte onjuiste of
onvolledige gegevens, kan de Koper geen rechten ontlenen.
4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het
aan de Koper gerichte aanbod van SPPS op de daartoe door SPPS aangewezen wijze door de Koper is
aanvaard. In geval aan de bestelling van de Koper geen concreet aan hem gericht aanbod van SPPS
vooraf is gegaan, komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat SPPS de bestelling van
Koper Schriftelijk, zoals per e-mail, heeft bevestigd.
5. Een bestelling geplaatst middels de Webwinkel wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo
spoedig mogelijk per e-mail door SPPS aan de Koper bevestigd.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht SPPS nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het
aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Indien een overeenkomst tot stand komt als beschreven in dit artikel, gedurende een
(actie)periode waarin een winactie wordt gehouden, gelden naast onderhavige algemene
voorwaarden ook de ‘algemene spelvoorwaarden’, ook wel ‘actievoorwaarden’ genoemd, die
gedurende voornoemde winactie boven deze algemene voorwaarden worden geplaatst als ‘Artikel
0’.
8. Lid 7 tot en met 17 van onderhavige voorwaarden zijn niet van toepassing indien de Koper bij het
aangaan van de overeenkomst aangeeft, uitgesloten te willen zijn van deelname aan de winactie.
9. Met het houden van winacties organiseert Stipt Polish Point Shop B.V. een promotioneel kansspel,
zoals bepaald door de Nederlandse Kansspelautoriteit. SPPS handelt te allen tijde conform de
Gedragscode promotionele kansspelen 2014 van deze autoriteit.
10. Bij deelname aan een winactie, middels het plaatsen van een bestelling bij SPPS, wordt de
bestelling door SPPS op reguliere wijze verzonden aan de Koper die tevens deelnemer van de
winactie is. Naast de pakbon bij de verzonden bestelling doet SPPS een kopie van de pakbon in een
verzegelde ton. Voornoemde kopie geldt als bewijs van deelname van de winactie.
11. De verzegeling, genoemd in het vorige lid, wordt, indien de winnaar middels een trekking wordt
geselecteerd, tijdens de trekking verbroken. Op de dag van trekking, zoals vermeldt in de algemene
spelvoorwaarden, wordt de geselecteerde winnaar van de actie als omschreven in dit artikel
bekendgemaakt. Dit doet SPPS door op onafhankelijke, onpartijdige wijze een pakbon blind uit de
pakbonnen uit de ton te selecteren. Indien wordt gewerkt met een kwalificatietrekking waarbij
meerdere pakbonnen worden getrokken, waaruit uiteindelijk bij de finale trekking 1 winnaar wordt
geselecteerd uit de gekwalificeerde winnaars, vindt dit exact op dezelfde wijze plaats als in de
hiervoor beschreven volzin, waarbij altijd de bon uit de selectie die als laatste wordt getrokken de
uiteindelijke winnaar betreft.
12. Indien de winnaar van een winactie op een andere wijze wordt geselecteerd dan omschreven in
lid 10 en 11 van onderhavige voorwaarden, wordt de wijze van selectie in afwijking van lid 10 en 11
vastgelegd in het in lid 7 genoemde artikel 0 van de actievoorwaarden.
13. Trekkingen worden altijd live uitgezonden via Youtube en/of andere socialmediakanalen en is
hierna niet terug te kijken. De datum van trekking wordt vermeld in de algemene spelvoorwaarden.
14. Bij deelname aan winacties van SPPS is bij minderjarigen toestemming van een ouder of voogd
noodzakelijk. SPPS kan de minderjarige uitsluiten van deelname indien voornoemde toestemming
niet Schriftelijk, onverwijld na de aankoop, is gegeven.
15. Indien zich, tijdens een actieperiode, tegenstrijdigheden voordoen in artikel 0 van de
actievoorwaarden ten opzichte van de andere bepalingen uit onderhavige algemene voorwaarden,
prevaleren de bepalingen uit artikel 0 van de actievoorwaarden. Afwijkingen van de bepalingen in de
algemene voorwaarden en/of actievoorwaarden, gedurende een winactie, zijn enkel en alleen geldig
indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
16. Aan mondelinge uitspraken, toezeggingen, promotionele uitingen zijdens SPPS en/of
andersoortige uitingen die daar logischerwijs mee gelijkgesteld moeten worden, van zowel SPPS als
Koper, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en zijn derhalve op geen enkele wijze
bindend voor Partijen in welke zin dan ook. Onverminderd de wettelijke plicht van SPPS om
onderhavige voorwaarden correct ter hand te stellen, is Koper te allen tijde zelf verantwoordelijk
voor het kennisnemen van de inhoud en accorderen van deze voorwaarden en de actievoorwaarden,
alvorens over te gaan tot aankoop van Producten bij SPPS. Indien derhalve twijfel en/of discussie
tussen Partijen bestaat over de (actie)voorwaarden om welke reden dan ook, is hetgeen in de
(actie)voorwaarden is bepaald te allen tijde leidend.
17. SPPS voldoet aan alle eisen aan de Wet op de Kansspelen en die op de Kansspelbelasting en
controleert steeds voor aanvang van een nieuwe winactie of dat dit (nog) het geval is.
18. SPPS kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien SPPS op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
19. Indien de Koper de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit,
verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Koper is naast deze
(rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | LEVERING
1. Levering van de Producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. Bij
gebreke van een dergelijke afspraak, geschiedt levering op het door de Koper opgegeven
afleveradres.
2. SPPS behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd
van de Consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 7, pas aan op
het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst
is genomen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Koper, onverminderd het
bepaalde omtrent verzuim van SPPS als bedoeld in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de
Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan SPPS
verschuldigde bedrag te voldoen.
4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Koper
is toe te rekenen, is SPPS gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Koper op te slaan,
onverminderd de verplichting van de Koper tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst
door hem aan SPPS verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de
Koper zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor
rekening van de Koper. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van
verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de
Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.
5. In het geval dat de Koper afname van de bestelde Producten weigert of anderszins nalatig is de
Producten in ontvangst te nemen, zal de Koper binnen een redelijke door SPPS aangezegde termijn
alsnog tot inontvangstname van de Producten overgaan, bij gebreke waarvan SPPS bevoegd is de
Overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van de Koper tot voldoening van de
overeengekomen prijs en extra kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN
1. SPPS spant zich in om de leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Koper heeft verbonden, na
te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen.
Het verzuim van SPPS treedt niet eerder in dan nadat de Koper SPPS Schriftelijk in gebreke heeft
gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen SPPS zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog kan nakomen, en de nakoming na verstrijken van
laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien SPPS voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Koper te
verstrekken gegevens, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat SPPS deze gegevens heeft
ontvangen.
3. In geval van verzuim van SPPS als bedoeld in lid 2, is de Koper gerechtigd de Overeenkomst voor
dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de Koper aanspraak
maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen
prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de
Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN CONFORMITEIT
1. De Koper dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en
de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van
de Producten naar het oordeel van de Koper niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient
daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan SPPS. Indien de Producten evenwel worden
geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de Koper en SPPS, wordt geacht dat de aard
en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Koper de Producten
heeft meegenomen.
2. Indien de Koper niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er
voor SPPS uit een dergelijke klacht van de Koper geen enkele verplichting voort.
3. SPPS staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die
eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Een eventueel door SPPS,
fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en
vorderingen die de Consument jegens SPPS kan doen gelden.
4. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor Consumenten onverlet,
inhoudende dat de Consument er geen beroep meer op kan doen dat de Producten niet aan de
Overeenkomst beantwoorden in geval de Consument daarvan niet binnen twee maanden na
ontdekking van het gebrek Schriftelijk mededeling heeft gedaan aan SPPS.
5. Ook indien de Koper tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Koper tot tijdige betaling bestaan,
onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
6. Geen grond voor klachten en aanspraken op grond van non-conformiteit, zijn gebreken van
Producten na de levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van
een andere niet aan SPPS toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld,
begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste bewaring, gebruik of toepassing in strijd
met de gebruiksvoorschriften en onjuiste of onoordeelkundige behandeling van de Producten.

ARTIKEL 7. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de
Consument een Overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder
opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
• de levering van Producten, waaronder alle reinigingsmiddelen begrepen, die niet geschikt
zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming, veiligheid en/of
hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;
• een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens
Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
3. De Consument kan de Overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door
gebruikmaking van het door SPPS aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te
dienen bij SPPS. Zo spoedig mogelijk nadat SPPS in kennis is gesteld van het voornemen van de
Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden
van dit artikel, zal SPPS de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te
retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren
Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken
van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts
mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten
onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, aan SPPS
retourneren.
6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van
een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge dit artikel.
SPPS is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet
door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de
Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
8. Indien de Consument gebruikmaakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van
retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
9. SPPS zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betalingen met betrekking tot het
gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan
de Consument terugbetalen, mits de Producten door SPPS zijn terugontvangen, dan wel door de
Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
10. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt
toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn
betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is SPPS niet verplicht de bijkomende kosten terug
te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door
SPPS aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
11. De voorwaarden genoemd onder dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op de Koper die dit
recht uitoefent als Consument.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT
1. SPPS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor
zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden
toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn
Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien SPPS bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn
leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan
voldoen, is hij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk
nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor
vergoeding in aanmerking.
5. Beide partijen spannen zich in om de gevolgen van de overmacht situatie tot een minimum te
beperken.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
1. Tenzij door SPPS uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door SPPS vermelde prijzen exclusief btw,
alsook onverminderd het bepaalde in het volgende lid, exclusief eventuele bezorgkosten, met dien
verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt
vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
2. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door SPPS aangewezen betaalmethoden,
binnen de door SPPS aangezegde of vermelde termijn. In geval van vooruitbetaling is SPPS niet
eerder gehouden uitvoering aan de Overeenkomst te geven dan nadat de Koper zijn
betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen.
3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Koper van rechtswege in. Vanaf
de dag dat het verzuim van de Koper intreedt, is de Koper over het openstaande bedrag een rente
van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt
aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente,
de wettelijke rente, indien de Koper handelt in hoedanigheid van Consument. Daarnaast is SPPS in
alle gevallen bevoegd om in plaats van de contractuele rente de wettelijke rente te vorderen.
4. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke, executiekosten als kosten voor
juridische bijstand, gemaakt ter verkrijging van de door de Koper aan SPPS verschuldigde bedragen,
komen voor rekening van de Koper.
5. SPPS heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of verdere levering op te schorten als de
betaling niet tijdig wordt ontvangen.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Behoudens het bepaalde in artikel 6.1 tot en met 6.5 is SPPS na de levering niet langer
aansprakelijk voor gebreken van het geleverde. In het bijzonder is SPPS niet aansprakelijk voor
schade ontstaan door een omstandigheid als bedoeld in artikel 6.6.
2. SPPS draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met óf veroorzaakt door een
onjuistheid of onvolledigheid in de door de Koper verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in
de nakoming van de verplichtingen van de Koper die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien,
dan wel een andere omstandigheid die niet aan SPPS kan worden toegerekend.
3. SPPS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies,
gederfde winst, letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
4. Mocht SPPS ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige
schade, dan heeft SPPS te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Koper dient SPPS hiertoe
in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van SPPS ter zake vervalt.
5. De aansprakelijkheid van SPPS is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst,
althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SPPS betrekking
heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SPPS nimmer meer zal belopen dan het
bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door SPPS afgesloten verzekering,
daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van SPPS dat krachtens
die verzekering toepassing vindt.
6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens SPPS bedraagt één jaar. In
afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die
gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de
Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
7. De Koper vrijwaart SPPS van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering
van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan SPPS
toerekenbaar is. Indien SPPS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Koper gehouden SPPS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van
hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het
nemen van adequate maatregelen, dan is SPPS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SPPS en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Koper.
8. Ter aanvulling en verduidelijking: Koper vrijwaart SPPS van alle aanspraken, daaronder aanspraken
op grond van non-conformiteit begrepen, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend: gebreken van
Producten na de levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van
een andere niet aan SPPS toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld,
begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste bewaring, gebruik, roekeloosheid of opzet
zijdens Koper, (technische) mankementen aan Producten die zich na levering hebben geopenbaard
en alle andere mogelijke vormen van lichamelijk letsel en/of materiele, dan wel immateriële schade
in de meest brede zin van het woord. Alle vormen van wettelijke garantie zijn, met uitzondering van
het genoemde in de volgende volzin, in dergelijke gevallen dan ook uitgesloten. Al het voorgaande
behoudens bepalingen van dwingend recht in het geval van consumentenkoop.
9. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
10. De koper vrijwaart SPPS tegen alle aanspraken van derden die verband houden met producten,
diensten en/of werkzaamheden van SPPS.

ARTIKEL 11. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het
bepaalde in artikel 6, binnen bekwame tijd nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding
gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij SPPS.
2. Bij SPPS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan
beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. SPPS behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op producten, ontwerpen, tekeningen,
geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, modellen, etc.,
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van SPPS (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op
andere wijze gebruiken.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
1. Alle aan de Koper geleverde Producten blijven eigendom van SPPS totdat de Koper al zijn
betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben
ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend
afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats
van SPPS aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

Deze voorwaarden zijn ten laatste bijgewerkt op: 3 mei 2024.

Selecteer taal