Customer rating 4.7/5!

 • Over 15 years of experience in detailing
 • Over 100.000+ (inter)national orders
 • Worldwide shipping

Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN STIPT POLISH POINT SHOP B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. SPPS: Stipt Polish Point Shop, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Stipt Polish Point B.V., gevestigd aan Industrieweg 24, 5262GJ te Vught, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71302697.
 2. Koper/Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SPPS een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: SPPS en de Koper gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee SPPS zich jegens de Koper, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van Producten.
 6. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen SPPS en een Consument is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van SPPS en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op afstand indien daarbij door SPPS geen georganiseerd systeem voor verkoop is gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van SPPS op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 7. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door SPPS aan de Koper te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, velgen-, wielkast- en motorreinigers, ruitenreinigers en interieurreinigers.
 8. Webwinkel: stiptpolishpointshop.nl.
 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van elk aanbod van SPPS en iedere tot stand gekomen Overeenkomst tussen SPPS en Koper.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper beschikbaar gesteld, op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht om in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN ACTIEPERIODES

 

 1. Elk aanbod van SPPS is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. SPPS kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Koper.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 3. Aan een Overeenkomst van SPPS die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een Overeenkomst van SPPS die gebaseerd is op door de Koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Koper geen rechten ontlenen.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aan de Koper gerichte aanbod van SPPS op de daartoe door SPPS aangewezen wijze door de Koper is aanvaard. In geval aan de bestelling van de Koper geen concreet aan hem gericht aanbod van SPPS vooraf is gegaan, komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat SPPS de bestelling van Koper Schriftelijk, zoals per e-mail, heeft bevestigd.
 5. Een bestelling geplaatst middels de Webwinkel wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door SPPS aan de Koper bevestigd.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht SPPS nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien een overeenkomst tot stand komt als beschreven in dit artikel, gedurende een (actie)periode waarin een winactie wordt gehouden, gelden naast onderhavige algemene voorwaarden ook de ‘algemene spelvoorwaarden’, ook wel ‘actievoorwaarden’ genoemd, die gedurende voornoemde winactie boven deze algemene voorwaarden worden geplaatst als ‘Artikel 0’.
 8. Lid 7 tot en met 17 van onderhavige voorwaarden zijn niet van toepassing indien de Koper bij het aangaan van de overeenkomst aangeeft, uitgesloten te willen zijn van deelname aan de winactie.
 9. Met het houden van winacties organiseert Stipt Polish Point Shop B.V. een promotioneel kansspel, zoals bepaald door de Nederlandse Kansspelautoriteit. SPPS handelt te allen tijde conform de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 van deze autoriteit.
 10. Bij deelname aan een winactie, middels het plaatsen van een bestelling bij SPPS, wordt de bestelling door SPPS op reguliere wijze verzonden aan de Koper die tevens deelnemer van de winactie is. Naast de pakbon bij de verzonden bestelling doet SPPS een kopie van de pakbon in een verzegelde ton. Voornoemde kopie geldt als bewijs van deelname van de winactie.
 11. De verzegeling, genoemd in het vorige lid, wordt, indien de winnaar middels een trekking wordt geselecteerd, tijdens de trekking verbroken. Op de dag van trekking, zoals vermeldt in de algemene spelvoorwaarden, wordt de geselecteerde winnaar van de actie als omschreven in dit artikel bekendgemaakt. Dit doet SPPS door op onafhankelijke, onpartijdige wijze een pakbon blind uit de pakbonnen uit de ton te selecteren. Indien wordt gewerkt met een kwalificatietrekking waarbij meerdere pakbonnen worden getrokken, waaruit uiteindelijk bij de finale trekking 1 winnaar wordt geselecteerd uit de gekwalificeerde winnaars, vindt dit exact op dezelfde wijze plaats als in de hiervoor beschreven volzin, waarbij altijd de bon uit de selectie die als laatste wordt getrokken de uiteindelijke winnaar betreft.
 12. Indien de winnaar van een winactie op een andere wijze wordt geselecteerd dan omschreven in lid 10 en 11 van onderhavige voorwaarden, wordt de wijze van selectie in afwijking van lid 10 en 11 vastgelegd in het in lid 7 genoemde artikel 0 van de actievoorwaarden.

 

 1. Trekkingen worden altijd live uitgezonden via Youtube en/of andere socialmediakanalen. De datum van trekking wordt vermeld in de algemene spelvoorwaarden.
 2. Bij deelname aan winacties van SPPS is bij minderjarigen tot 16 jaar de toestemming van een ouder of voogd noodzakelijk. SPPS kan de minderjarige uitsluiten van deelname indien voornoemde toestemming niet Schriftelijk, onverwijld na de aankoop, is gegeven.
 3. Indien zich, tijdens een actieperiode, tegenstrijdigheden voordoen in artikel 0 van de actievoorwaarden ten opzichte van de andere bepalingen uit onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit artikel 0 van de actievoorwaarden. Afwijkingen van de bepalingen in de algemene voorwaarden en/of actievoorwaarden, gedurende een winactie, zijn enkel en alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Aan mondelinge uitspraken, toezeggingen, promotionele uitingen zijdens SPPS en/of andersoortige uitingen die daar logischerwijs mee gelijkgesteld moeten worden, van zowel SPPS als Koper, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en zijn derhalve op geen enkele wijze bindend voor Partijen in welke zin dan ook. Onverminderd de wettelijke plicht van SPPS om onderhavige voorwaarden correct ter hand te stellen, is Koper te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen van de inhoud en accorderen van deze voorwaarden en de actievoorwaarden, alvorens over te gaan tot aankoop van Producten bij SPPS. Indien derhalve twijfel en/of discussie tussen Partijen bestaat over de (actie)voorwaarden om welke reden dan ook, is hetgeen in de (actie)voorwaarden is bepaald te allen tijde leidend.
 5. SPPS voldoet aan alle eisen aan de Wet op de Kansspelen en die op de Kansspelbelasting en controleert steeds voor aanvang van een nieuwe winactie of dat dit (nog) het geval is.
 6. SPPS kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien SPPS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. Indien de Koper de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

ARTIKEL 4. | LEVERING

 

 1. Levering van de Producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. Bij gebreke van een dergelijke afspraak, geschiedt levering op het door de Koper opgegeven afleveradres.
 2. SPPS behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 7, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Koper, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van SPPS als bedoeld in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan SPPS verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Koper is toe te rekenen, is SPPS gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de Koper tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan SPPS verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Koper zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de Koper. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.
 5. In het geval dat de Koper afname van de bestelde Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Koper binnen een redelijke door SPPS aangezegde termijn alsnog tot inontvangstname van de Producten overgaan, bij gebreke waarvan SPPS bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van de Koper tot voldoening van de overeengekomen prijs en extra kosten als bedoeld in het vorige lid.

 

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 

 1. SPPS spant zich in om de leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Koper heeft verbonden, na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van SPPS treedt niet eerder in dan nadat de Koper SPPS Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen SPPS zijn verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog kan nakomen, en de nakoming na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien SPPS voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Koper te verstrekken gegevens, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat SPPS deze gegevens heeft ontvangen.
 3. In geval van verzuim van SPPS als bedoeld in lid 2, is de Koper gerechtigd de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de Koper aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN CONFORMITEIT

 

 1. De Koper dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Koper niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan SPPS. Indien de Producten evenwel worden geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de Koper en SPPS, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Koper de Producten heeft meegenomen.
 2. Indien de Koper niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor SPPS uit een dergelijke klacht van de Koper geen enkele verplichting voort.
 3. SPPS staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Een eventueel door SPPS, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument jegens SPPS kan doen gelden.
 4. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor Consumenten onverlet, inhoudende dat de Consument er geen beroep meer op kan doen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden in geval de Consument daarvan niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek Schriftelijk mededeling heeft gedaan aan SPPS.
 5. Ook indien de Koper tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Koper tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
 6. Geen grond voor klachten en aanspraken op grond van non-conformiteit, zijn gebreken van Producten na de levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan SPPS toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste bewaring, gebruik of toepassing in strijd met de gebruiksvoorschriften en onjuiste of onoordeelkundige behandeling van de Producten.

 

ARTIKEL 7. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
 • de levering van Producten, waaronder alle reinigingsmiddelen begrepen, die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming, veiligheid en/of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;
 • een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 1. De Consument kan de Overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door SPPS aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij SPPS. Zo spoedig mogelijk nadat SPPS in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal SPPS de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 3. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, aan SPPS retourneren.
 4. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge dit artikel. SPPS is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 5. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 6. Indien de Consument gebruikmaakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 7. SPPS zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door SPPS zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
 8. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is SPPS niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door SPPS aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
 9. De voorwaarden genoemd onder dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op de Koper die dit recht uitoefent als Consument.

 

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 

 1. SPPS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien SPPS bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 

 1. Tenzij door SPPS uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door SPPS vermelde prijzen exclusief btw, alsook onverminderd het bepaalde in het volgende lid, exclusief eventuele bezorgkosten, met dien verstande dat voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 2. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door SPPS aangewezen betaalmethoden, binnen de door SPPS aangezegde of vermelde termijn. In geval van vooruitbetaling is SPPS niet eerder gehouden uitvoering aan de Overeenkomst te geven dan nadat de Koper zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen.
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Koper intreedt, is de Koper over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Koper handelt in hoedanigheid van Consument. Het voorgaande onverminderd het recht van SPPS om bij het uitblijven van betaling de wettelijke rente in de plaats e vorderen.
 4. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Koper aan SPPS verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Koper.

 

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 6.1 tot en met 6.5 is SPPS na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde. In het bijzonder is SPPS niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een omstandigheid als bedoeld in artikel 6.6.
 2. SPPS draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met óf veroorzaakt door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Koper verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Koper die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, dan wel een andere omstandigheid die niet aan SPPS kan worden toegerekend.
 3. SPPS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht SPPS ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft SPPS te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Koper dient SPPS hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van SPPS ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van SPPS is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SPPS betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SPPS nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door SPPS afgesloten verzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van SPPS dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens SPPS bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De Koper vrijwaart SPPS van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan SPPS toerekenbaar is. Indien SPPS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden SPPS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SPPS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SPPS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.
 8. Ter aanvulling en verduidelijking: Koper vrijwaart SPPS van alle aanspraken, daaronder aanspraken op grond van non-conformiteit begrepen, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend: gebreken van Producten na de levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan SPPS toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste bewaring, gebruik, roekeloosheid of opzet zijdens Koper, (technische) mankementen aan Producten die zich na levering hebben geopenbaard en alle andere mogelijke vormen van lichamelijk letsel en/of materiele, dan wel immateriële schade in de meest brede zin van het woord. Alle vormen van wettelijke garantie zijn, met uitzondering van het genoemde in de volgende volzin, in dergelijke gevallen dan ook uitgesloten. Al het voorgaande behoudens bepalingen van dwingend recht in het geval van consumentenkoop.
 9. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 11. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6, binnen bekwame tijd nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij SPPS.
 2. Bij SPPS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 

 1. Alle aan de Koper geleverde Producten blijven eigendom van SPPS totdat de Koper al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van SPPS aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 1. DEFINITIES

Algemene Actievoorwaarden Stipt Polish Point Shop B.V. 2023

1.1          In deze Algemene Actievoorwaarden wordt verstaan onder:

                – “SPPS”: Stipt Polish Point Shop B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Eindhovenseweg-Zuid 57,        5683 PW, te best ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84448873, tevens de   aanbieder van de Actie.

“Deelnemer”: de natuurlijke of rechtspersoon die aan een actie deelneemt.

“Actie”: een door SPPS georganiseerde winactie.

“Algemene Actievoorwaarden”: de onderhavige algemene actievoorwaarden.

“Aanvullende Actievoorwaarden”: de voorwaarden die in aanvulling op deze Algemene             actievoorwaarden van toepassing zijn op een Actie.

“Actievoorwaarden”: de Algemene Actievoorwaarden en – indien van toepassing – de Aanvullende                 Actievoorwaarden tezamen.

“Actieperiode”: de periode waarin een Actie loopt tot aan het moment van de finale trekking.

 

 1. ALGEMEEN

2.1          Naast de Algemene Actievoorwaarden, kunnen er eveneens Aanvullende Actievoorwaarden van kracht    zijn. Indien er tegenstrijdigheid is tussen de Algemene Actievoorwaarden en de Aanvullende Actievoorwaarden, zijn de Aanvullende Actievoorwaarden leidend.

2.2          Met het houden van een Actie organiseert SPPS een promotioneel kansspel, zoals bepaald door de Nederlandse Kansspelautoriteit. SPPS handelt te allen tijde conform de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 van deze autoriteit.

2.3          Indien bepalingen in de Actievoorwaarden, in welke mate dan ook, in conflict zijn met de geldende           wetten, voorschriften, en/of indien ze nietig worden verklaard of teniet worden gedaan door een             definitieve gerechtelijke uitspraak, zullen de overige bepalingen onaangetast en onverminderd van            kracht blijven.

2.4          Op elk willekeurig moment behoudt SPPS het volledige recht om de Actievoorwaarden tijdens het             verloop van de Actie aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving en/of de Actie stop te zetten of te veranderen zonder verplichting tot uitleg, zonder enige verplichtingen voor SPPS om enige vorm van         schadevergoeding aan de Deelnemer te verstrekken.

2.5          Klachten over een door SPPS georganiseerde Actie kunnen worden ingediend via het in de Aanvullende                 Actievoorwaarden benoemde e-mailadres. Wanneer er voor een bepaalde actie geen Aanvullende                 Actievoorwaarden van toepassing zijn of daarin geen e-mailadres is genoemd, kunnen de klachten            worden ingediend bij info@stiptpolishpoint.nl.

2.6          De Deelnemer dient bij het kenbaar maken van een klacht zoals bedoeld in het vorige lid te allen tijde de volgende informatie te verstrekken:

 1. de naam of omschrijving van de betreffende Actie;
 2. de pakbon als bewijs van deelname;

III. de datum van deelname en het bestelnummer;

 1. een duidelijke, gemotiveerde omschrijving van de klacht en de gewenste oplossing. SPPS streeft ernaar binnen 30 dagen na ontvangst op de klacht te reageren.

2.7          Indien de Deelnemer de informatie als omschreven in het vorige lid niet in zijn klacht vermeld, zal de klacht niet in behandeling worden genomen.

 

 1. DEELNAME

3.1          Een (rechts)persoon is Deelnemer van een Actie, wanneer hij een bestelling bij SPPS heeft geplaatst gedurende een Actieperiode. De bestelde producten worden door SPPS op reguliere wijze, tezamen met een pakbon, verzonden aan de Deelnemer die in zulks een geval derhalve tevens koper is bij SPPS. Op de koopovereenkomst tussen Deelnemer als koper als voornoemd en SPPS zijn de algemene voorwaarden van Stipt Polish Point Shop B.V. onverminderd van toepassing. Verdere voorwaarden voor deelname worden navolgend in onderhavig artikel uitgewerkt.

3.2          Het is volledig de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer om de pakbon (met bestelling meegezonden) te bewaren. Na de door Deelnemer geplaatste bestelling doet SPPS kopie van de daarbij behorende pakbon als voornoemd in een verzegeld object. Voornoemde kopie, tezamen met de pakbon die Deelnemer bij genoemde bestelling heeft ontvangen, gelden als bewijs van deelname van de Actie. Zonder (volledig) bewijs van deelname is Deelnemer derhalve uitgesloten van deelname.

3.3          Bij het plaatsen van een bestelling als omschreven in dit artikel dient Deelnemer zich akkoord te verklaren met de inhoud van onderhavige Actievoorwaarden. Tevens dient Deelnemer bij het doen van zijn bestelling niet aan te geven dat hij, ondanks zijn bestelling in de actieperiode, wil worden uitgesloten van deelname. Ten tijde van de actieperiode dient Deelnemer tevens op het YouTubekanaal van Stipt Polish Point te zijn geabonneerd.

3.5          Om deel te nemen aan de Actie en in aanmerking te komen voor het winnen van een prijs, is een               minimumleeftijd van 18 jaar vereist. SPPS behoudt zich het recht voor om de leeftijd van de Deelnemer   te verifiëren.

3.6          Wanneer deelname aan een Actie openstaat voor Deelnemers onder de 18 jaar, eist SPPS dat de ouder    of voogd schriftelijke goedkeuring verleent voorafgaand aan de deelname van de Actie. Wanneer vooraf door SPPS niet expliciet kenbaar is gemaakt dat deelname aan een Actie openstaat voor Deelnemer onder de 18 jaar, moet worden aangesloten bij het uitgangspunt van onderhavige voorwaarden, namelijk dat deelname aan een Actie niet openstaat voor Deelnemers onder de 18 jaar.

3.7          Personen die niet in aanmerking komen om deel te nemen aan de Actie zijn onder andere werknemers    van SPPS en iedereen die op welke manier dan ook een organisatorische rol heeft bij de Actie, zowel                direct als indirect.

3.8          De Deelnemer verzekert dat alle gegevens, die hij of zij verstrekt in verband met de Actie, op elk                moment correct, actueel en volledig zijn.

3.9          Indien aan een van de in dit artikel besproken voorwaarden niet is voldaan, is een Deelnemer, die dan slechts koper bij SPPS is nadrukkelijk uitgesloten van deelname. De voorwaarden voor deelname worden navolgend (nogmaals) opgenomen in sub a t/m k.

 1. a) geplaatste en betaalde bestelling binnen de actieperiode via stiptpolishpointshop.nl of het fysieke verkooppunt van SPPS te Best of een erkend extern verkooppunt van SPPS, waarbij in laatstgenoemd geval de wens om deel te nemen nadrukkelijk en schriftelijk door Deelnemer aan SPPS is kenbaar gemaakt;
 2. b) mogelijkheid tot overleggen pakbon bij het winnen van een prijs;
 3. c) akkoord op de Algemene Voorwaarden Stipt Polish Point Shop B.V.;
 4. d) akkoord op de Algemene Actievoorwaarden Stipt Polish Point Shop B.V.;
 5. e) akkoord op de Aanvullende Actievoorwaarden Stipt Polish Point Shop B.V., enkel en alleen wanneer die door SPPS expliciet op een specifieke Actie van toepassing zijn verklaard;
 6. f) geen uitsluiting van deelname op verzoek van Deelnemer zelf;
 7. g) actief abonnement op het YouTubekanaal van Stipt Polish Point (gratis);
 8. h) woon- en verblijfplaats Deelnemer in Nederland (natuurlijke persoon) of (statutaire) zetel / vestigingsadres in Nederland (rechtspersoon);
 9. i) minimale leeftijd van Deelnemer is 18 jaar;
 10. j) Deelnemer heeft geen rol als beschreven onder 3.7;
 11. k) de door Deelnemer verstrekte gegevens zijn waar en juist.

 

 1. AANDUIDING EN AANKONDIGING VAN DE WINNAARS

4.1          De winnaar(s) van een Actie zal op een objectieve en willekeurige manier worden geselecteerd tijdens een trekking. Tenzij expliciet anders aangegeven, wordt de winnaar geselecteerd als beschreven in dit artikel.

4.2          Binnen elke Actie zullen, voor zover van toepassing op de Actie, de kwalificatietrekkingen, de finale trekking           en het aantal winnaars per trekking duidelijk worden aangegeven. Tenzij nadrukkelijk door SPPS anders is vermeld in Aanvullende Actievoorwaarden is er te allen tijde enkel en alleen sprake van één Actieperiode, gevolgd door één trekking die derhalve ook de finale trekking betreft.

4.3          Als voornoemd in onderhavige voorwaarden worden kopieën van de pakbonnen van gedane bestellingen gedurende een Actieperiode in een verzegeld object gedaan door SPPS.

4.4          Bij aanvang van de Actieperiode wordt eenduidig door SPPS gecommuniceerd tot welke datum en tot welk tijdstip de Actieperiode loopt. De pakbonnen van bestellingen gedaan tot voornoemd tijdstip op voornoemde datum worden toegevoegd aan het verzegeld object. Na het verstrijken van voornoemd tijdstip zal enkele uren daarna, tot enkele dagen daarna, de live trekking worden gehouden. Deze datum is door SPPS vooraf kenbaar gemaakt.

4.5          Trekkingen worden altijd live uitgezonden via YouTube (kanaal Stipt Polish Point). Datum en tijdstip van de trekking wordt bij aanvang van een Actieperiode kenbaar gemaakt via de communicatiekanalen (YouTube, Facebook, Instagram, Website) en in de Aanvullende Actievoorwaarden in het geval die laatste van toepassing zijn.

4.6          De verzegeling van het object wordt tijdens de live trekking verbroken. Na het verbreken van de verzegeling als voornoemd wordt winnaar van de Actie bekendgemaakt. Dit doet SPPS door op onafhankelijke en onpartijdige wijze een pakbon blind uit het voormalige verzegelde object te pakken. De Deelnemer die op voornoemde pakbon staat vermeld is de winnaar van de betreffende Actie. Tenzij uitdrukkelijk door SPPS anders is vermeld is er te allen tijde nadrukkelijk sprake van één winnaar van een Actie.

4.7          Indien er, al dan niet middels een of meerdere kwalificatietrekkingen, meerdere pakbonnen worden getrokken, waaruit uiteindelijk bij de finale trekking één winnaar wordt geselecteerd uit de gekwalificeerde winnaars, vindt dit exact op dezelfde wijze plaats als in dit artikel beschreven, waarbij altijd de        bon uit de selectie die als laatste wordt getrokken de uiteindelijke winnaar betreft.

4.8          De Deelnemer is gedurende zijn deelname aan de Actie zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de kanalen van SPPS, waarbij SPPS redelijkerwijs mag verwachten dat de Deelnemer ervan op de hoogte is wanneer de live trekking zal plaatsvinden. Na bekendmaking van de winnaar tijdens de live trekking, namelijk, zal de winnaar tijdens deze live-uitzending direct door SPPS telefonisch worden benaderd, waarbij SPPS in het licht van het voorgaande ervanuit gaat dat de winnaar telefonisch bereikbaar is. Wegens het voornoemde belt SPPS één keer naar de winnende Deelnemer en zal SPPS, bij geen gehoor (voicemail), na voornoemd eerste telefoontje nog maximaal twee keer proberen om de winnende Deelnemer telefonisch te bereiken. Indien de winnende Deelnemer na, in totaal, drie keer bellen onbereikbaar blijft, zal SPPS tijdens de live trekking een nieuwe pakbon op blinde wijze uit het voormalig verzegelde object trekken. Het hier beschreven proces wordt herhaald, totdat SPPS telefonisch contact met de winnende Deelnemer heeft gekregen gedurende de live-uitzending. Eventuele eerdere winnaars die onbereikbaar waren zoals in dit artikel omschreven, komt geen enkele aanspraak toe voortvloeiende uit de Actie. Hij heeft geen recht op de prijs, noch op enige vorm van vergoeding of compensatie.

4.9          Indien de winnaar van een Actie op een andere wijze wordt geselecteerd dan omschreven in deze voorwaarden, wordt de wijze van selectie in afwijking daarvan vastgelegd in de Aanvullende Actievoorwaarden.

 

 1. PRIJZEN

5.1          Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen gewonnen kunnen worden en wat de waarde is van      de prijs/prijzen, indien SPPS daarvoor kiest.

5.2          Indien de beschikbaarheid van een prijs wordt beïnvloed door overmacht of onvoorziene             omstandigheden streeft SPPS ernaar om naar eigen goeddunken de winnaar een alternatieve prijs aan te bieden. Het kan echter niet worden gegarandeerd dat een geschikte vervangende prijs voorhanden             is, noch dat deze gelijkwaardig zal zijn aan de oorspronkelijke prijs. In dit geval heeft de winnaar geen        recht op enige vorm van vergoeding of compensatie vanwege het niet ontvangen van de initiële prijs.    Gevallen van overmacht en onvoorziene omstandigheden omvatten onder andere situaties die buiten      de controle van SPPS vallen, zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën of pandemieën,       veiligheidskwesties, arbeidsstakingen, en problemen of miscommunicatie met leveranciers.

5.3          Een verworven prijs is persoonlijk, niet inwisselbaar voor geld of iets anders en niet overdraagbaar            tenzij de Aanvullende Actievoorwaarden expliciet anders bepalen.

5.4          In het geval van afwijzing van een prijs of het niet aanvaarden ervan, zal SPPS zich inspannen om de          prijs alsnog toe te kennen aan een andere winnaar, voor zover dit praktisch uitvoerbaar is, alvorens te   besluiten dat de prijs niet langer kan worden toegekend.

5.5          In het geval dat een prijs bestaat uit een tegoedbon, is de winnaar verplicht om deze binnen één jaar        na uitgifte te verzilveren, tenzij er op de bon een afwijkende termijn is vermeld.

5.6          Op aanvraag van SPPS is de winnaar verplicht om zich te identificeren teneinde de toekenning of                 inontvangstneming van de prijs te faciliteren.

 

 1. PUBLICITEIT EN PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

6.1          Door deel te nemen aan de Actie verleent de Deelnemer aan SPPS toestemming om zijn/haar/hun            woonplaats, provincie, ingezonden materiaal, en/of antwoord te publiceren op bijvoorbeeld de         website en social media van SPPS.

6.2          De winnaar zal op verzoek van SPPS zijn of haar/haar/hun medewerking verlenen aan passende en           verwante publiciteitsactiviteiten ten behoeven van promotiedoeleinden met betrekking tot de Actie,          zonder dat hiervoor een (financiële) vergoeding verschuldigd is.

 

 1. OPNAMES

7.1          Indien er binnen het kader van het Actie audiovisuele opnamen worden vervaardigd (bijvoorbeeld            tijdends de aanwezigheid bij een kwalificatie, finale trekking of prijsuitreiking), verleent de Deelnemer          hierbij onvoorwaardelijk, voor onbepertke duur en onherroepelijk aan SPPS het recht en de                 toestemming op de opnamen waarin de Deelnemer in dat verband voorkomt, geheel of gedeeltelijk en               al dan niet in bewerkte vorm, openbaar te maken, te reproduceren, dan wel op enige andere wijze te   exploiteren via welk medium dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot websites en sociale                 media. Tot slot verklaart winnaar zich uitdrukkelijk bekend met de wijze waarop Stipt zich online                neerzet, hetgeen logischerwijs ook is gebleken uit het feit dat winnaar de winactie heeft gevolgd.

7.2          Aan mondelinge uitspraken, toezeggingen, promotionele uitingen zijdens SPPS en/of andersoortige           uitingen die daar logischerwijs mee gelijkgesteld moeten worden, van zowel SPPS als Deelnemer,               kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en zijn derhalve op geen enkele wijze bindend           voor partijen in welke zin dan ook. Onverminderd de wettelijke plicht van SPPS om onderhavige   voorwaarden correct ter hand te stellen, is Deelnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het                kennisnemen van de inhoud en accorderen van de Actievoorwaarden, alvorens over te gaan tot                 aankoop van producten bij SPPS. Indien derhalve twijfel en/of discussie tussen partijen bestaat over de                 Actievoorwaarden om welke reden dan ook, is hetgeen in de Actievoorwaarden is bepaald te allen            tijde leidend.

7.3          Winnaar verklaart metakkoord van deze Algemene Actievoorwaarden dat hij geen enkele aanspraak         jegens Stipt zal doen en geen enkel (rechts)middel jegens Stipt zal aanwenden als gevolg van en/of in    verband met publicatie van de door Stipt gemaakte video als voornoemd.

 

 1. Privacy

8.1          SPPS behandelt de persoonsgegevens van de deelnemers met zorg en handelt in             overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van        persoonsgegevensbescherming, waaronder de Algemen Verordening Gegevensbescherming (AVG). De    verwerking van persoonsgegevens door SPPS geschiedt in overeenstemming met de bepalingen                 uiteengezet in het privacybeleid van SPPS.

8.2          De persoonsgegevens die de Deelnemer verstrekt in het kader van de Actie worden exclusief door SPPS   gebruikt voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Indien noodzakelijk kan SPPS de              persoonsgegevens van de Deelnemer delen met derde partij(en) die betrokken zijn bij de      uitvoering van de Actie, zoals bijvoorbeeld de partij die verantwoordelijk is voor het verzorgen,            uitreiken en/of het versturen van de prijs. Deze verstrekking aan derden geschiedt met naleving van         alle relevante privacyvoorschriften.

8.3          Indien er meerdere aanbieders zijn van de Actie, waarbij de gegevensverstrekking ook aan derden is,        zal dit niettemin in de Aanvullende Actievoorwaarden in te lezen zijn.

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1          Tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid aan de kant van SPPS kan SPPS niet aansprakelijk        worden gesteld voor enige vorm van schade die voortvloeit uit de Actie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van:

 1. Eventuele typefouten of duidelijke vergissingen;
 2. Technische storingen, defecten of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie;

III. Het (tussentijds) wijzigen of beëndigen van de Actie;

 1. Tekortkoming(en) van derden, waaronder post- of bezorgbedrijven en vervoersmaatschappijen;
 2. Defecten aan een prijs;
 3. Schade die voortvloeit uit het gebruik van een prijs;

VII. Het onvermogen van de winnaar om gebruik te maken van de prijs.

9.2          SSPS biedt geen garantie op een prijs.

9.3          Ingeval de prijs geen monetaire waarde vertegenwoordigt, maar een prijs in natura betreft, zoals een       product of cadeaubon, geschiedt het gebruik van de prijs volledig op eigen risico van de winnaar. Een           prijs in natura kan namens een derde partij door SPPS ter beschikking worden gesteld. SPPS draagt     geen verantwoordelijkheid voor de adequate levering of de functionaliteit van het door een derde          partij geleverde product of dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om zich op de             hoogte te stellen van de voorschriften die zijn opgesteld door de derde partij of de fabrikant van de           prijs in natura. Bij vragen, klachten of geschillen met betrekking tot de (uitvoering van de)         desbetreffende prijs dient de ontvanger zich te wenden tot de derde partij.

 

 1. OVERIGE BEPALINGEN

10.1        Ingeval van strijdigheid tussen mondelinge uitspraken, toezeggingen, promotionele uitingen zijdens SPPS en/of andersoortige      uitingen die daar logischerwijs mee gelijkgesteld moeten worden en onderhavige voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden.

10.2        Indien SPPS redelijkerwijs vermoedt dat er sprake is van (identiteits-)fraude, misleiding, of           onrechtmatige deelname, of indien naar het oordeel van SPPS de Deelnemer handelt in strijd met de        Actievoorwaarden, schade veroorzaakt aan de Actie of aan de reputatie van SPPS, behoudt SPPS te           allen tijde het recht om de Deelnemer onmiddellijk uit te sluiten van verdere deelname, zonder enige    verplichting tot mededeling, restitutie of compensatie.

10.3        Deze Algemene Actievoorwaarden zijn niet van toepassing op (promotionele) initiatieven die worden       georganiseerd onder verantwoordelijkheid van adverteerders, sponsors of andere externe partijen       (waaronder productiebedrijven).

10.4        In situaties waarin deze Algemene Actievoorwaarden niet voorzien, zal SPPS een besluit nemen met         inachtnemeing van de billijke belangen van de Deelnemer(s).

10.5        Vragen, opmerkingen of klachten over een Actie kunnen worden ingediend via de in de Aanvullende                 Actievoorwaarden genoemde contactgegevens. Indien voor een bepaalde Actie geen Specifieke Actie       voorwaarden zijn opgesteld, of daarin geen contactgegevens zijn vermeld, kunnen de vragen,      opmerkingen of klachten worden ingediend bij SPPS, afdeling klantenservice, 5683 PW te Best          gevestigd aan de Eindhovenseweg-Zuid 57 of via info@stiptpolishpoint.nl.

10.6        SPPS voldoet aan alle eisen aan de Wet op de Kansspelen en die op de Kansspelbelasting en        controleert steeds voor aanvang van een nieuwe Actie of dat dit (nog) het geval is.

10.7        SPPS is gerechtigd de bepalingen in deze Algemene Actievoorwaarden en Aanvullende Actievoorwaarden die op de deelname van      toepassing zijn eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden tijdig voor de inwerkingtreding aan de deelnemers bekend gemaakt en gelden ook ten aanzien van de reeds bestaande deelnames.

10.8        De wijzigingen worden via het mediakanaal waarmee de Deelnemer heeft deelgenomen, middels de        online communicatiekanalen waar SPPS de Deelnemers op de hoogte houdt en/of via het kanaal            beschreven in de Aanvullende Actievoorwaarden.

10.9        Deelnemers die niet akkoord gaan met een wijziging kunnen de deelname met ingang van de datum         waarop de wijziging ingaat, beëindigen of ontbinden, voor zover de wijziging betrekking heeft op hun           deelname. Deze opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door SPPS ontvangen te zijn.

10.10     SPPS zal ten tijde van de Actie via het kanaal waarop de Deelnemer deelneemt, of de andere social           media kanalen, de aanvang, de duur en de einddatum van de Actie aankondigen. Deelnemer is zelf        verantwoordelijk voor het inlezen van de duur en deadlines. Deelnemer vrijwaart SPPS bij het                aanvaarden van onderhavige Actievoorwaarden van enige aansprakelijkheid in geval Deelnemer           uitgesloten is van de Actie.

10.11     SPPS behoudt zich het recht voor om de duur van de Actie aan te passen of de Actie te annuleren              indien omstandigheden dit vereisen en zullen gecommuniceerd worden conform de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

10.12     Het Nederlandse recht vindt toepassing op alle geschillen die betrekking hebben op de participatie van    een Actie of op de bepalingen van de Actievoorwaarden. Exclusief de Rechtbank te Eindhoven is             bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortkomen uit of verband houden met een Actie           en/of de Actievoorwaarden.

 

 

 

Versie 15 september 2023

 

 

Deze voorwaarden zijn ten laatste bijgewerkt op: 11 augustus 2023.

Select your language